Temaartikler

Endringer i rammeavtalen for avtalespesialister og protokoller – i kraft fra 1. september 2019

Legeforeningen og de regionale helseforetakene har årlig flere dialogmøter hvor partene diskuterer avtalespesialistordningen. Hensikten med dialogen er at avtalespesialistordningen skal forvaltes og utvikles i tråd med intensjonen for ordningen.
30. august 2019

Partene ønsker også å diskutere og vurdere hensiktsmessige tilpasninger i regelverket.

Det er et viktig mål for Legeforeningen å bevare de verdiene som ligger i ordningen og samtidig sørge for nødvendig utvikling slik at avtalespesialistordningen er fremtidsrettet og dynamisk. Partene har derfor over lengre tid diskutert tilpasninger i protokoll og endringer i rammeavtalen og blitt enige om følgende. Rammeavtalen for øvrig gjelder som før.

Endringene trer i kraft den 1. september 2019.

Protokoller til rammeavtalen

1. Videreutvikling av samarbeidsavtalene mellom avtalespesialist og helseforetak

Partene er enige om å understøtte oppfølging og praktisering av inngåtte samarbeidsavtaler. Partene har en forventning om at det skjer en gradvis revisjon og videreutvikling av samarbeidsavtaler.

Partene er enige om å innhente informasjon om samarbeidsavtaler som fungerer godt som grunnlag for å vurdere revisjon av malen for samarbeidsavtaler.

Partene presiserer at det er en klar forutsetning at samarbeidet skal være likeverdig og balansert.

2. Informasjonsplikt

For å understøtte god kontinuitetsplanlegging er partene enige om at legen, så tidlig som mulig holder RHF orientert om planlagt fratredelse.

3. Alder ved tildeling av avtalehjemler – kvalifikasjonsprinsippet opp mot alder ved tildeling

Partene er enige om at kvalifikasjonsprinsippet gjelder ved tildeling av avtalehjemler. I vurdering av kvalifikasjonsprinsippet er ansiennitet (tid som godkjent spesialist) ett av flere momenter som skal vektlegges. Partene er enige om at ansiennitet har mindre vekt i vurderingen av hvilken søker som er best kvalifisert når søker har tilstrekkelig erfaring som spesialist. Dette må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Endringer i rammeavtalen

1. Ny modell for LiS utdanning i avtalepraksis – endring av rammeavtalen §7.4

Partene er enige om å endre rammeavtalen § 7.4. Dagens bestemmelse lyder:

Partene skal arbeide for avtaleregulering av at deler av spesialistutdanning skjer i avtalepraksis.

Partene er enige om å endre bestemmelsen til:

Avtalespesialist og HF kan inngå avtale om inntak av LIS i avtalepraksis. Avtalemal utarbeidet av Dnlf og RHF-ene legges til grunn. Det skal legges til rette for at LIS kan utføre sin tjeneste i henhold til forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger.

2. Bruk av senior – junior avtale etter tildeling av hjemmel

Partene har diskutert praktisering av senior – junior avtale og er enige om at det er behov for visse presiseringer i rammeavtalens bestemmelse § 12.1. Partene er enige om å endre bestemmelsen til:

Hensikten med senioravtale er  å  ivareta avtalespesialister som har få år igjen før oppnådd pensjonsalder, og gi tid og rom for en hensiktsmessig nedtrapping og innfasing av ny avtalespesialist.  Partene er enige om at det i løpet av de tre første årene etter tildelt hjemmel som hovedregel ikke kan søkes på senioravtale dersom formålet med seniorordningen er at legen skal påta seg andre næringsoppdrag, inngå andre arbeidsforhold, oppdrag mv.

3. Dialog og oppfølging av rammeavtalens krav

Partene har diskutert viktigheten av at dialog og oppfølging av avtalespesialistene skjer strukturert og formålstjenlig. Partene er videre enige om å bidra til høy legitimitet til avtalespesialistordningen og er enige om at følgende tekst tas inn i rammeavtalen i § 4.2:

Dialog og oppfølgning av rammeavtalens krav skjer i hovedsak mellom RHF og avtalespesialisten.

RHF kan iverksette revisjon i avtalepraksis i tilfeller det er mistanke om alvorlig brudd på rammeavtalen, den individuelle avtalen eller myndighetsfastsatte krav.

Avtalespesialist skal som hovedregel varsles i god tid før revisjon gjennomføres. Revisjonen skal utføres etter anerkjente standarder for internrevisjon. Det forutsettes at internrevisjon gjennomføres i tråd med helseforetaksloven § 37 a.

Ved revisjon skal avtalespesialisten vederlagsfritt yte assistanse. Avtalespesialisten plikter å gi internrevisjonen tilstrekkelig informasjon og tilgang til nødvendig dokumentasjon, inkludert innsyn i det pasientadministrative systemet.