Temaartikler

Fordypningstid for leger i spesialisering ansatt på sykehus

Leger i spesialisering ved sykehus har rett til en arbeidsplan der det er satt av tid til faglig fordypning.
31. oktober 2019

Legeforeningen og Spekter har avtalt denne rettigheten, som følger av A2 § 4.1. Tilsvarende følger av samme bestemmelse i Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke. Alle fast ansatte og midlertidig ansatte leger i spesialisering ved helseforetakene og private ideelle sykehus har dermed rett til fordypningstid. Dette inkluderer de som er ansatt for å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.

Fordypningstiden skal fremgå av arbeidsplanen.

Hvor mye tid som skal være avsatt til faglig fordypning, avtales lokalt. Det betyr at foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt for Legeforeningen avtaler dette med arbeidsgiveren ved helseforetaket/sykehuset. Den enkelte lege i spesialisering bør derfor undersøke hva som står om fordypningstid i den lokale avtalen. De aller fleste steder har avtalt fire timer hver uke. Legeforeningen aksepterer ikke at avsatt tid til fordypning blir en salderingspost i den daglige driften. Hvis det viser seg å være et tilbakevendende problem at arbeidsgiver inndrar fordypningstiden av hensyn til driften, bør tillitsvalgte ta dette opp med arbeidsgiver. Formålet med dialogen er å sikre at fordypningstiden fremover blir reell.

Innholdet i fordypningstiden avgjøres i samråd mellom legen og veilederen. Fordypningstiden kan for eksempel brukes til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter, "case studier" eller praktisk opplæring i prosedyrer.

Fordypningstid er noe annet enn kurs og interundervisning. Den enkelte lege i spesialisering må gjennomføre kurs og internundervisning for å oppfylle kravene til spesialistutdanningen. Den enkelte avdeling er forpliktet til å tilrettelegge for dette. Retten til fordypningstid er derimot en tariffavtalt rettighet, og har dermed et annet rettslig grunnlag enn internundervisningen.