Næringsdrivende leger

Fastlegenes deltakelse i vaksinasjon mot covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 10. desember ut høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Vaksinasjon mot covid-19 skal gjennomføres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Kommunen er etter forskriften ansvarlig for å tilby og utføre vaksinasjon. I forslaget til endringer i forskriften får fastlegen også plikt til å delta i arbeidet.
15. desember 2020

Legeforeningen og aktuelle underforeninger jobber nå med høringsuttalelsen som har frist allerede 15. desember. Det er naturlig at fastlegen har en rolle i dette viktige vaksinasjonsarbeidet, men vi vil være tydelig på at ansvar og omfang av bistanden fra fastlegene avgrenses tydelig. Det er videre avgjørende at det etableres et godt og forutsigbart finansieringssystem som dekker det arbeidet som utføres.

Forskriften legger til grunn at plikten til å bidra først og fremst gjelder fastlegens egne listeinnbyggere. Aktuelle oppgaver er å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med sykepleiere i hjemmetjenesten om vaksinering av egne listeinnbyggere. Fastlegenes plikt til å bidra i vaksinasjonen forutsetter at kommunene gjør nødvendig praktisk tilrettelegging som muliggjør at plikten kan oppfylles.

Det er viktig at fastlegene blir involvert i kommunens planlegging av vaksinasjonen – dette er også regulert i forskriften. Legeforeningen oppfordrer tillitsvalgte i kommunene til å etterspørre slik involvering.

Høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet kan leses her: Fastlegers plikter vaksinasjon (regjeringen.no).