Næringsdrivende leger

Fra 1. mai må alle leger bruke ny søknadsløsning for blå resept

Fra og med 1. mai 2021 trer en ny bestemmelse i blåreseptforskriften i kraft. Den pålegger leger å benytte den nye søknadsløsningen, Blåreseptsøknad, for individuell stønad på blå resept. Den nye blåreseptløsningen erstatter papirsøknader og elektroniske søknader via e-reseptløsningen (M2). Papirsøknader og elektroniske søknader i e-reseptløsningen vil bli avvist.
30. april 2021

Hva går endringen ut på?
Blåreseptløsningen innebærer at den enkelte lege må fylle ut et skjema som sendes elektronisk. Pasienten kan velge om søknaden skal behandles automatisk eller manuelt av forvaltningen. I tilfellene hvor vurderingene ikke er basert på skjønn og pasienten har samtykket til automatisk saksbehandling, blir søknaden behandlet automatisk og legen vil umiddelbart få svar på om pasienten får innvilget eller avslått søknaden. Deretter vil pasienten få tilsendt et formelt vedtaksbrev.

Papirsøknader og elektroniske søknader i e-reseptløsningen vil bli avvist fra og med 1. mai 2021. Det er imidlertid gjort unntak for søknader for personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer. For denne gruppen må du bruke eget søknadsskjema på papir. Lenke til dette skjemaet vil ligge som del av Blåreseptsøknad i tjenesteportalen.

Siden blåreseptforskriften ikke omfatter yrkesskade, vil det fortsatt være mulig å bruke papirskjema ved søknad om legemidler og næringsmidler ved yrkesskade.

Du kan lese mer om endringen og den nye søknadsløsningen på Helfos nettsider.

Hvis det skulle være behov for mer detaljert informasjon om selve søknadsløsningen, finner du en brukerveiledning her: https://www.helfo.no/om-helfo/digitale-tjenester-fra-helfo/ny-losning-for-individuell-soknad-om-stonad-pa-bla-resept-fra-2020.

Er løsningen integrert med EPJ?
Den nye søknadsløsningen er ikke integrert i EPJ. Dette innebærer at legene inntil videre må sende søknad via Helsedirektoratets tjenesteportal for helseaktører via helsenett eller internett.

Helsedirektoratet har opplyst at alle EPJ-leverandørene innen 1. mai skal ha lagt til rette for at M2-søknader kan deaktiveres. Samtidig skal det være lagt lenke til Helsedirektoratets tjenesteportal i legens reseptforskrivningsbilde, slik at legen tas direkte over i tjenesteportalen.

Legeforeningens høringssvar
Legeforeningen har ikke støttet Helsedirektoratets nye krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler. Legeforeningen mener at forskriftsfesting er et virkemiddel som ikke burde brukes i en slik sak. Dersom løsningen var fullintegrert i EPJ ville forskriftskrav ikke være nødvendig for å sikre at legene tar løsningen i bruk. Myndigheten burde ha prioritert å få på plass en slik løsning.

Legeforeningen har hatt dialog med Helsedirektoratet over lang tid. Vi har gitt tydelige tilbakemeldinger om at mange av landets leger er i en svært presset arbeidssituasjon, og at en ny blåreseptløsning ikke må medføre merarbeid eller uhensiktsmessige måter å jobbe på. Legeforeningen har pekt på at den nye løsningen ikke godt nok ivaretar disse hensynene, spesielt som følge av at den foreløpig ikke er integrert i EPJ. For mer informasjon om Legeforeningens standpunkt vises det til vår høringsuttalelse i saken: https://www.legeforeningen.no/contentassets/ebc38fd21f6e4d34b220ff54f0ee6b3e/legeforeningens-hoeringssvar-forskrift-om-krav-til-innsendingsforma.pdf
Det foreligger nå en forskriftsfestet plikt, og legene må derfor forholde seg til løsningen. Legeforeningen finner det derfor riktig å informere våre medlemmer om forskriftsendringen.