Næringsdrivende leger

Omsetning av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling er ikke lenger unntatt merverdiavgift

Fra 1.1.2021 trådte endringer i Lov om merverdiavgift i kraft. Endringen innebærer at omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling ikke lenger er unntatt fra plikten til å betale merverdiavgift (mva.).
11. februar 2021

Slik bestemmelsen i loven § 3-2 er utformet, er det flere uklarheter og det vi mener må være utilsiktede konsekvenser. Vi påpekte dette i vår høringsuttalelse, og har bedt Finansdepartementet om en snarlig avklaring, tydeliggjøring av vilkårene i bestemmelsen og en nærmere veiledning til den konkrete praktiseringen, og hvordan skillet skal trekkes opp i praksis.

Det er myndighetene, det vil si Finansdepartementet og skattemyndighetene, som i tvilstilfeller må avgjøre om behandlingen faller innenfor eller utenfor mva-plikten. Legeforeningen har ikke fortolkningsmyndighet, slik at en vurdering fra oss ikke vil ha avgjørende betydning. Dersom du har konkrete spørsmål knyttet til om din virksomhet vil være mva-pliktig, anbefaler vi deg å kontakte Skatteetaten; Kontakt oss - Skatteetaten, for å unngå å legge feil tolkning til grunn og få eventuelle reaksjoner fra skattemyndighetene.

Du kan gjerne bruke dette som utgangspunkt for henvendelsen:

Viser til endringer i lov om merverdiavgift § 3-2 om helsehjelp mv. i kraft fra 1.1.2021, som innebærer at omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling ikke lenger er unntatt fra plikten til å betale mva.

Vilkårene i bestemmelsen fremstår uklare, og det er vanskelig å i praksis forstå hvordan skillet skal trekkes opp og om min virksomhet vil være omfattet.

Konkret er spørsmålet om ***

Ber om snarlig tilbakemelding.