Næringsdrivende leger

Økte honorarer for legeerklæringer til forsikringsselskap

Finansnorge og Legeforeningen har blitt enige om justering av honorarene i avtalen. Honorar ved tegning av forsikring er økt med 2,55 pst og øvrige honorarer med 1,7 pst.
21. oktober 2020

Legeforeningen har reforhandlet honorarene i avtale om veiledende honorar og retningslinjer for legeundersøkelse for forsikringsselskap med Finans Norge. Det ble i 2019 avtalt en økning i tråd med inntektskomponenten i normaltariffen fra og med 1. juli 2020. Siden forhandlingene om normaltariffen ble utsatt vil de nye honorarene få virkning fra og med 1. november 2020. Legeforeningen fikk gjennomslag for å øke honorarer for Legeerklæring etter forespørsel ved tegning med 2,55 pst for å kompensere for sent virkningstidspunkt, mens øvrige honorarer økes med 1,7 pst.

De nye satsene fra 1. november 2020:

Skjemanr.  Skjema Honorar kr Honorar kr etter
6 uker (se pkt 3a)
1 Livs- og pensjonsforsikring    
1.1 Legeundersøkelse og helseerklæring, 1,5 -2 timers arbeid 2955,- 2820,-
1.2 Dødsattest 565,- 370,-
1.3 Legeerklæring ved krav om erstatning ved uførhet    
1.3.1 Legeerklæring ved første gangs krav om uføreerstatning 1705,- 1010,-
1.3.2 Legeerklæring ved senere krav 875,- 550,-
1.4 Legeerklæring etter forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegning, 30-45 min arbeid
Ved flere skjemaer blir 1. honorert med full sats og resten med ½ sats. Tilsvarende gjelder ved oppfølgende henvendelser.
1130,- 700,-
2 Skadeforsikring/yrkesskade    
2.1 Legeerklæring ved personskade 1125,- 715,-
3 Sakkyndigerklæring    
3.1 Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra selskapet Honoreres
(per time etter avtale med selskapet)
 
4 Utlevering av journal til forsikringsselskapet    
4.1 Utlevering av redigert journalutskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger og basert på egen samtykkeerklæring, jf punkt II 1655,- 805,-
4.2 Utlevering av fullstendig uredigert journal etter forespørsel basert på spesiell samtykkeerklæring, jf. punkt II. Journalutskriften sendes selskapets lege 840,- 540,-
4.3 Utlevering av enkelt journalnotat ("akuttnotat") etter forespørsel basert på samtykkeerklæring. 415,- 260,-