Næringsdrivende leger

Premiereguleringsfondet

Premiereguleringsfondet refunderer – innenfor den til enhver tid tilgjengelige ramme - de mest urimelige utslagene av regelverket for årlig regulering av kommunal tjenestepensjon; kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjon for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i Fellesordningen i KLP.
Jus og arbeidsliv
17. september 2021

Fondet gir ikke refusjon for tidligere ansatte sykepleiere. Pensjonsordningen for sykepleiere har et annet regelverk for regulering av pensjoner for tidligere medlemmer som ikke gir tilsvarende uheldige utslag for næringsdrivende leger.

Det ble i 2020 utbetalt i overkant av 2 millioner kroner for regulering av oppsatte pensjoner og pensjoner under utbetaling, samt til avviklingstilskudd til sikringsordningen.

Søknadsfristen er fredag 8. oktober 2021.

Les mer på Legeforeningens nettsider.