Rettssak om aldersgrense for helikopterleger

Forsvaret praktiserer en 60-års aldersgrense for legebemanningen på redningshelikoptrene som opereres av 330 skvadron. Aldersgrensen er fastsatt administrativt av forsvaret, og følger ikke av lov eller forskrift. Legeforeningen brakte spørsmålet om aldersgrensen innebærer en ulovlig diskriminering for Oslo tingrett , men fikk ikke medhold. Saken blir anket til Lagmannsretten.

Legeforeningen ønsket en rettslig avklaring av spørsmålet om det er ulovlig aldersdiskriminering å pålegge leger å fratre 330 skvadronenes redningshelikopter alene på grunn av oppnådd 60 års aldersgrense. Legeforeningen ved advokat Nina Bergsted og advokat Liv Marit Fagerli tok derfor ut søksmål på vegne av medlemmet mot staten ved Forsvarsdepartementet.

Legeforeningen meldte seg også som partshjelper i saken (det vil si tiltrådte saken til støtte for medlemmet), fordi den anses som prinsipiell og viktig for flere medlemmer.

Hovedspørsmålet i saken er om aldersgrensen er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. For at en aldersgrense skal være lovlig, må den ha et saklig formål, være nødvendig for å oppnå dette formålet og ikke være uforholdsmessig inngripende for de som rammes av aldersgrensen. Et viktig spørsmål i saken er om aldersgrensen er egnet som virkemiddel for å sikre at tjenesten er forsvarlig, eller om den kan erstattes av mer treffsikre virkemidler, som for eksempel systematiske tester for å sikre at de som deltar i tjenesten er skikket til det.

Et særskilt spørsmål i saken er også om legene er omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser når de deltar på oppdrag for  redningstjenesten.

Saken gikk for Oslo tingrett i begynnelsen av oktober og dom ble avsagt 21. oktober 2019.

Dessverre ble saken avgjort i statens favør, uten at retten tok stilling til det materielle spørsmålet; om aldersdiskrimineringen er ulovlig. Retten kom til at arbeidsmiljøloven ikke gjelder fordi militær luftfart er unntatt fra arbeidsmiljølovens virkeområde – og redningshelikoptrene er registrert i militært luftfartregister. I tillegg kom retten til at heller ikke likestillings- og diskrimineringsloven kom til anvendelse i denne konkrete saken. Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018, og med den nye loven kom også forbud mot diskriminering på grunn av alder inn i loven. I vår sak fratrådte medlemmet imidlertid tjenesten ved redningshelikopteret - på grunn av alder- 31. juli 2017. Han hadde derfor fratrådt før loven trådte i kraft, og retten kom derfor til at loven ikke gjelder i hans tilfelle.

Legeforeningens advokater vurderer at dommen er feil, og den er påanket hva gjelder rettens konklusjon om likestillings- og diskrimineringsloven. Forsvaret praktiserer fremdeles aldersgrensen, og aldersgrensen er  til hinder for at vårt medlem kan komme tilbake til redningshelikoptertjenesten. Vår vurdering er derfor at medlemmet fra og med 1. januar 2018 diskrimineres i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Vi er heller ikke uten videre enig i rettens vurdering knyttet til arbeidsmiljølovens anvendelsesområde, men har etter en totalvurdering valgt å ikke anke over dette.

Saken kommer etter hvert til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett. Den er ikke berammet så vi kan ikke med noe grad av sikkerhet vite når den kommer opp, men vi antar at den kanskje berammes til engang sent på våren/tidlig sommer 2020.

Saken er noe mer omtalt i en artikkel i Overlegen nr 4/2019 slik at den som ønsker å lese mer om den, finner artikkelen her.