Spekter

Samarbeidsavtale om ansattrepresentanter i styrene

Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Legeforeningen har fornyet avtalen om listesamarbeid vedrørende valg av ansattrepresentanter til styrene i helseforetakene. Avtalen vil bidra til å løse utfordringene med å oppnå representasjon av begge kjønn ved utarbeidelse av fellesliste.
16. oktober 2020

Kravet til representasjon av begge kjønn i styrene er lovfestet, og noe alle tre organisasjoner støtter og mener er viktig. Vi er kjent med at det i praksis har vært utfordringer med hvordan kravet skal  oppfylles.

Organisasjonene er enige om at det er et felles, forpliktende ansvar for foreningene å oppfylle dette kravet. Det innebærer at alle tre foreninger i fellesskap samarbeider om å finne fram til en liste med kandidater hvor begge kjønn er representert, og at det ikke kun er foreningen med færrest medlemmer som må velge kandidat ut fra kjønn.

Vi ser at det er vanlig at konserntillitsvalgte i RHFene og  foretakstillitsvalgte i HFene ønskes inn som ansattvalgte styremedlemmer. Med det som bakteppe vil vi oppfordre til at foreningene lokalt samarbeider og også skjeler til kjønn var rekruttering av kandidater til konserntillitsvalgt- og foretakstillitsvalgt-vervene.

Organisasjonene legger til grunn at disse problemstillingene må løses ved lokal dialog, men håper at dette signalet bidrar til å legge bedre til rette for denne dialogen.