Spekter

Støtt opp om legene i kommunene - mulig streik fra 26. oktober

Legeforeningen har brutt forhandlingene med KS om særavtalen som regulerer legenes arbeidsvilkår i kommunene. Det viktigste kravet er muligheten til å begrense omfanget av pålagt legevakt samt regulering av samfunnsmedisinsk beredskap.
20. oktober 2020

Støtt opp om streiken!
På samme måte som kollektivt vern var en viktig kampsak i sykehus i 2016, er dette et prinsipielt krav om vern for legene i kommunen. Vi oppfordrer dere til å engasjere dere og støtte opp om streiken. 

I tiden fremover vil det bli markeringer i Trondheim, Tromsø, Narvik, Stavanger og Bergen, følg med på Legeforeningens hjemmeside. I tillegg håper vi at du vil være med å støtte opp om saken på sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter osv.). Dette kan f.eks. gjøres ved å ta bilder og legge ut på   #Alletrengerlegevakten, #Noknå og #Vernpåvakt.  

Hvorfor streiker leger i kommunen? 
Særavtalen i kommunen regulerer samfunnsmedisin (samfunnsmedisinsk beredskap og kommuneoverlegenes funksjon), legevakt, LIS1s/turnuslegers arbeidsforhold m.v. 

Forhandlingene om særavtalen startet høsten 2019, men endte i brudd. Grunnet koronapandemien falt den planlagte nemndsbehandlingen bort, og partene avtalte å bringe særavtaleforhandlingene inn i hovedoppgjøret mellom KS og Akademikerne.  

I forhandlingene fremmet Legeforeningen krav for å begrense den uforsvarlig høye arbeidsbelastningen leger i kommunene har som følge av deltakelse i legevakt. Spesielt i de små kommunene, pålegges legene i dag svært mange timer med legevakt, som kommer i tillegg til legens ordinære arbeidsdag. Når fastlegenes gjennomsnittlige arbeidstid - uten legevakt - er 56 timer i uken, blir den totale arbeidsbelastningen for mange svært høy.  

Særavtalen har ikke de samme vernebestemmelsene som overenskomstene i sykehus. Til illustrasjon oppstiller særavtalen ingen absolutte timebegrensninger og det er heller ikke noe system der tillitsvalgte vil kunne si nei.  I praksis kan fastleger og LIS1 i pålegges å arbeide ubegrenset antall timer legevakt, i tillegg til sitt ordinært dagarbeid.  Særavtalens vernebestemmelser er i all hovedsak utformet som “bør”-bestemmelser, slik at kun forsvarlighetskravet er en absolutt skranke. Dette er ikke tilstrekkelig som vern for legene. Problemstillingen har vi tatt opp over flere år i forhandlinger med KS, men vi opplever at KS ikke er villige til å gå inn i dette og at de ikke tar kommunenes arbeidsgiveransvar på alvor. 

Som vilkår for å videreføre unntaket fra arbeidstidsbestemmelsene krever Legeforeningen at legene ikke kan pålegges mer enn sju beregnede timers legevakt i uken (tilsvarer 28 timers beredskapsvakt). Denne reguleringen er nødvendig for å beskytte legene mot et altfor stort arbeidspress fra kommunene. Legeforeningen åpner selvsagt for at den enkelte kan samtykke til å jobbe mer.   

Et annet viktig krav for Legeforeningen er knyttet til samfunnsmedisinerne.  Den samfunnsmedisinske beredskapen i kommunene og kommuneoverlegens rolle i dette arbeidet må styrkes!  For å lykkes med dette må samfunnsmedisinernes viktige funksjon reguleres bedre i særavtalen.  

Du kan lese mer om meklingen og den krevende prosessen som endte med et brudd på våre  nettsider.