Spekter

Tillitsvalgtes ytringsfrihet

Hva kan tillitsvalgte si uten at det er i strid med lojalitetsplikten de har overfor arbeidsgiver? Det er tema i en ny dom fra Arbeidsretten.
Jus og arbeidsliv
26. november 2021
foto: colourbox
FOTO: Colourbox

Ytringsfrihet er den retten alle – også ansatte og tillitsvalgte – har til å si sin mening, ta imot informasjon og gi informasjon. Ytringsfriheten er ikke grenseløs, blant annet er ikke hatefulle eller diskriminerende ytringer vernet. For tillitsvalgte (og øvrige ansatte for den del) har ytringsfriheten også en side til lojalitetsplikten til arbeidsgiver.

Det er sjelden grensene for ytringsfriheten til tillitsvalgte blir behandlet i domstolene, men i en dom fra Arbeidsretten i november 2020 ble det foretatt avveininger av tillitsvalgtes ytringsfrihet mot lojalitetsplikten i et arbeidsforhold. Det er skrevet mer om dette i en artikkel publisert i Overlegen nr 3/2021, og artikkelen kan leses her:  Tillitsvalgtes ytringsfrihet – Overlegen Digital

Ytringsfriheten gjelder uavhengig av om ytringen kommer til uttrykk på Facebook, på Twitter, som kronikk i en avis, som deltaker på en fredelig demonstrasjon mv.

Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet forankret både i Grunnloven § 100 og flere internasjonale konvensjoner Norge er bundet av. Mest fremtredende er Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 19.  SP artikkel 19 gjelder som norsk lov, jf menneskerettsloven § 2.