Snart ferie?

Ferien nærmer seg for mange. Årets ferie avvikles i en spesiell tid. Selv om det gradvis åpnes opp preges samfunnet fortsatt av smitteverntiltak, og mange er usikre på hvilke planer de kan og bør legge for årets ferie.

Det er knyttet usikkerhet til hvordan høsten vil se ut, på sykehusene og ellers i samfunnet. Like fullt planlegges det for ferie, og avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen mottar for tiden mange spørsmål om ferie. Både ferieavvikling og bemanning i lys av korona-situasjonen og mer tradisjonelle spørsmål om ferieavvikling, som hva som skjer dersom arbeidstaker er syk i ferien, eller om ansatte med barn i skolealder har rett til ferie i skoleferien, er aktuelle tema.

Når skal ferien tas ut og hvem bestemmer det?
Det følger av ferieloven at arbeidsgiver skal drøfte ferieavviklingen med den ansatte i god tid før ferien fastsettes. Den enkelte ansatte kan også kreve at tidspunktet for ferie skal være fastsatt to måneder før ferien skal avvikles. Dersom arbeidsgiver og den ansatte ikke blir enige om når ferien skal tas ut er det arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet. Arbeidstaker kan likevel kreve å avvikle 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Etter ferieloven varer hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Det er en litt lengre periode enn de fleste forbinder med "sommerferie", og mange er lite fornøyd med å få ferien sin lagt til september, eller utenom skolens ferie. Vår erfaring er at de fleste arbeidsgivere strekker seg langt i ferieplanleggingen for at de fleste skal få oppfylt sine ferieønsker.

Hva skjer om jeg blir syk før eller under ferien?
Arbeidstaker som blir syk før ferien starter kan kreve at hele ferien utsettes og tas ut senere i ferieåret (dvs i løpet av 2020). Arbeidstaker som ønsker utsettelse må fremsette krav om dette senest på den dagen som skulle vært siste arbeidsdag før ferien. Kravet må dokumenteres med legeerklæring.

Arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og tas ut senere i ferieåret. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes uten "ugrunnet opphold", dvs så raskt som mulig, etter at arbeidet er gjenopptatt.

Retten til utsatt ferie gjelder kun for ansatte som er helt uføre på grunn av sykdom. Delvis uførhet gir ikke rett til utsatt ferie. Det er også kun egen sykdom som gir rett til utsettelse, ikke syke barn el.

Les mer om ferie på Legeforeningens temasider
Mer informasjon om ferie og feriepenger finnes Legeforeningens temaside om ferie.

Vil korona-situasjonen påvirke årets ferieavvikling?
Mange medlemmer har spørsmål om koronasituasjonen vil påvirke årets ferieavvikling. Det korte svaret er at også årets ferie vil måtte planlegges og avvikles innenfor de rammer som ellers gjelder. Det i skrivende stund ikke varslet endringer eller unntak fra ferieloven eller sentralt avtaleverk. Utviklingen mtp korona-viruset kan likevel komme til å påvirke de konkrete vurderingene som gjøres når ferien skal fastsettes, eller evt om det skulle oppstå en akutt situasjon som gjør at fastsatt ferie må endres. Advokat i Legeforeningen Liv Marit Fagerli, har skrevet en utfyllende artikkel om Ferie i koronatider. Artikkelen ble første gang publisert på Overlegeforeningens nettside 28. april 2020, og er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider