Stat

Tillitsvalgte inviteres til å delta i evaluering av Hovedavtalen

Hovedavtalen skal etter planen reforhandles høsten 2020. Før forhandlingene ønsker hovedsammenslutningene (Akademikerne, Unio, YS og LO) og staten å innhente et felles kunnskapsgrunnlag om hvordan Hovedavtalen forstås og brukes i de enkelte virksomheter, og hva lokale parter mener om innholdet i avtalen. Fafo har fått i oppdrag å innhente et slikt kunnskapsgrunnlag.
20. mai 2020

Fafo skal etter planen starte med arbeidet mandag neste uke. De skal gjennomføre både kvalitative og kvantitative undersøkelser. Den kvantitative delen av studien går ut på å sende ut en spørreundersøkelse til et større antall tillitsvalgte og virksomhetsledere/HS-personell om bruken av Hovedavtalen. Den kvalitative delen går ut på å gjennomføre case-studier i utvalgte virksomheter. Det betyr intervjuer/samtaler med både tillitsvalgte og ledelse. De utvalgte virksomhetene er NTNU, Politiet, Bufetat, Skatteetaten, Kystverket, Fylkesmannen i Agder og Direktoratet for byggkvalitet.

Legeforeningen oppfordrer de av våre tillitsvalgte som mottar invitasjon til å delta i case-studier, eller svare på spørreundersøkelsen, til å bidra i dette arbeidet. For sentrale parter er dette det viktig med kunnskap om de tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen og lokalt medbestemmelsesapparat for videre arbeid med utviklingen av Hovedavtalen.