Avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for leger

Andre særavtaler

29. november 2011

Særavtale om reiser innenlands for statens regning er et eksempel på andre særavtaler som forhandles under fredsplikt. I staten forhandles det også om særavtale om flyttegodtgjøring og økonomiske vilkår ved endret tjenestested m.v. Reiseregulativet for kommunene følger i det vesentlige statens særavtaler, men skiller seg fra dette på enkelte punkter. Det er blant annet avtalt en ordning hvor arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker kan inngå avtale om fast godtgjøring for å stille privatbil til disposisjon for tjenestekjøring.