Generelt om tariffavtaler og tariffbegreper

Forhandlinger og avtaleslutning – interessetvister og rettstvister

29. november 2011

Når partene forhandler og tvister om hva som skal bli rett mellom partene går dette under betegnelsen interessetvister.

Tvister om hva som er rett mellom partene kalles rettstvister, jfr. pkt. 5.2.8., 5.4.6. og 6.1.4.

Et tariffoppgjør innledes med at gjeldende tariffavtaler sies opp innen angitt frist, oftest tre måneder før utløpet av avtalen dersom fagforeningen eller arbeidsgiver ønsker avtalen reforhandlet. Dersom en av partene bare ønsker avtalen fornyet, vil det ikke være nødvendig med oppsigelse. Etter arbeidstvistloven vil avtaler som ikke er oppsagt automatisk fornyes for ett år. Legeforeningen går rutinemessig til oppsigelse av alle tariffavtaler i god tid før oppsigelsesfristen begynner å løpe.

Normalt vil revisjonen av avtalene starte med at fagforeningen fremsetter krav til endringer i gjeldende avtale og samtidig ber om at det innkalles til forhandlingsmøte. Ved de større avtalerevisjonene mellom hovedsammenslutningene og Spekter/Virke/KS/staten/Oslo kommune vil det tidlig bli avtalt en prosedyre for fremsettelse av krav, oppstart av forhandlinger, nedsettelse av utvalg etc. Denne prosessen kan starte tidlig på høsten, selv om forhandlingene tradisjonelt først avsluttes samme natt som fristen for ny avtale utløper. En hovedtariff­revisjon/overenskomstrevisjon er kompliserte prosesser som involverer mange personer over et langt tidsrom.

Etter at krav er fremsatt fra organisasjonene, vil arbeidsgiver innkalle til forhandlingsmøte og som regel presentere sitt første tilbud. Dersom forhandlingene løper lett vil en tariffrevisjon enkelt kunne avsluttes ved at partene kommer til enighet om en ny avtale for en ny toårs periode. Dessverre er ikke situasjonen alltid like enkel.

Forhandlingene kan resultere i uenighet om reviderte vilkår.

Valget kan i en slik situasjon stå mellom å være uten tariffavtale, søke avtalen prolongert uten endringer, godta motpartens siste tilbud, varsle kollektiv plassoppsigelse (streik), foreslå frivillig mekling eller foreslå at tvisten avgjøres ved frivillig voldgift. Det normale ved de hovedtariffrevisjoner/overenskomstrevisjoner Legeforeningen deltar i, er at det foretas kollektiv plassoppsigelse. 

Etter arbeidstvistloven skal det etter at et slikt varsel er gitt, sendes melding til Riksmeklings­mannen som normalt vil nedlegge forbud mot arbeidsstans og innkalle partene til mekling.