Generelt om tariffavtaler og tariffbegreper

Plassoppsigelse – mekling - plassfratredelse

29. november 2011

Etter uenighet og undertegnet tvisteprotokoll (interessetvist) meldes det plassoppsigelse. Arbeidsgiver kan ”svare ”med varsel om permitteringer eller lockout. I arbeidstvistloven beskrives fristene for plassoppsigelse og plassfratredelse. Plassfratredelsen vil si at man forlater arbeidsplassen – altså streik.

Riksmeklingsmannen har etter arbeidstvistloven to dagers frist for å nedlegge forbud mot arbeidsstans og innkalle partene til mekling etter at det er meldt plassfratreden.

Mekling må innledes uten opphold og kan pågå i ti dager før en av partene kan kreve meklingen avsluttet. Den må være avsluttet innen fire dager etter at krav om avslutning av meklingen er fremmet. Arbeidsstans kan deretter iverksettes.

Riksmeklingsmannen står relativt fritt i opplegget av meklingen og kan forsøke å få partene til å inngå forlik. Han har under meklingen rett til, men ikke plikt til, å fremsette forslag til løsning av tvisten. Partene må ta standpunkt til forslaget, eventuelt ved uravstemning dersom det ikke vedtas av partene ved meklingen.

Når et meklingsforslag er vedtatt, vil tariffavtale være inngått mellom partene.

Dersom meklingen avbrytes uten resultat eller et meklingsforslag blir forkastet, kan arbeidsstans iverksettes, enten ved streik blant de ansatte eller ved lockout iverksatt av arbeidsgiver.