Generelt om tariffavtaler og tariffbegreper

Streik - lockout - konfliktberedskap

29. november 2011

Kampmidler som streik og lockout kan bare anvendes ved interessetvister og i nærmere angitte tidsperioder knyttet til avtalerevisjon når det ikke er fredsplikt (se nedenfor).

Streik innebærer at arbeidstakeren uteblir fra arbeidsplassen. Lønn og sosiale ytelser stoppes. Delvis arbeidsnedleggelse har hittil ikke blitt akseptert av arbeidsgiver, noe som enten fremtvinger hel arbeidsnedleggelse eller lockout.

Lockout innebærer at arbeidstakerne stenges ute fra arbeidsplassen etter beslutning av arbeidsgiver. Lockout er mindre sannsynlig i offentlig sektor, og har etter krigen bare unntaksvis blitt iverksatt av noe omfang i privat sektor. Lockout får samme virkning som streik, nemlig at arbeid og lønn stoppes.

Det er viktig for organisasjonene og arbeidsgiver å forberede eventuelle konfliktsituasjoner. Organisasjonene vil rutinemessig foran enhver hovedtariffrevisjon med de toneangivende arbeidsgiverorganisasjonene ha lagt planer for iverksettelse av konflikt. Det skal da tas kontakt med de tillitsvalgte og medlemmene om dette, og dersom en konflikt er nærliggende vil det sendes ut detaljert informasjon om dette. Vi vil likevel her kort nevne følgende:

En konfliktplan omfatter hvilke geografiske områder, etater og stillingsgrupper som blir berørt av streiken. Det fastsettes også hvilke streikebidrag som skal ytes og hvordan slike utbetalinger skal finansieres, f.eks. ved utskriving av ekstrakontingent. Det må tegnes forsikringer til erstatning for de forsikringer som til vanlig er dekket av arbeidsgiver.

Tillitsvalgte vil på et tidlig tidspunkt i forberedelsen få oppgaver med å finne frem til personer eller stillingsgrupper som kan tas ut i konflikt og levere konsekvensanalyser. Sentralstyret vil imidlertid ha avgjørelsesmyndigheten med hensyn til konfliktens omfang.

En annen viktig oppgave for tillitsvalgte vil være å vurdere hvilke ansatte som kan unntas fra konflikt. Det vil være vanlig at arbeidsgiver vil fremsette krav om at toppledere og arbeidstakere med spesielle funksjoner skal unntas.