Generelt om tariffavtaler og tariffbegreper

Tvister om forståelsen av tariffavtaler – rettstvister

29. november 2011

Uenighet som har oppstått om tariffavtalenes forståelse, bestående eller gyldighet eller om krav som grunner seg på en tariffavtale, må ikke søkes løst ved arbeidsnedleggelse eller annen arbeidskamp.

Slike tvister skal etter hovedavtalen, arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven søkes løst ved forhandlinger mellom partene - først lokalt - og deretter med de sentrale avtaleparter. Ved krav fra den ene part foreligger det en plikt for den annen part til å forhandle innen kort tid. Ved fortsatt uenighet gjelder fremdeles fredsplikten, slik at aksjoner ikke kan iverksettes for å tvinge den annen part til en bestemt løsning. Partene kan bli enige om å løse tvisten ved frivillig voldgift, leve videre uten at tvisten blir løst eller å bringe saken inn for Arbeidsretten. Arbeidsretten avsier dom med endelig virkning for tvisten. Det er ingen ankeadgang.