Forhandlinger

Informasjon til oppdragsgivere

29. november 2011

Umiddelbart etter at forhandlinger er avsluttet må ”egne oppdragsgivere” informeres om resultatet. Uansett resultat bør informasjonen være nøktern. Det er ikke god forhandlingsskikk å hovere over et godt forhandlingsresultat på motpartens bekostning.

Det er heller ikke klokt. Avslutningen av et forhandlingsforløp bør dannet grunnlag for neste forhandlingsforløp med motparten. Det er likevel ingen grunn til ikke å glede seg over et forhandlingsresultat, men det kan være utfordrende å formidle dette ut til medlemmer.

Selv om forhandlinger ikke føres under taushetsplikt, kan det være forhold i forhandlingsprosessen som ikke bør bringes videre. Det kan gjøres innrømmelser eller gis opplysninger av fortrolig karakter som ikke bør tilflyte andre enn møtedeltakerne. Det er god kutyme ikke å opplyse om f.eks. lønnskrav som er frafalt eller på hvilket stadium i prosessen disse er frafalt. Det må være tillatt overfor egne oppdragsgivere å gi inntrykk av at manglende oppfyllelse av krav skyldes motpartens holdninger og ikke egne taktiske disposisjoner under forhandlingene.

Det vil ikke være uvanlig at partene i fellesskap avtaler når og på hvilken måte resultatet av forhandlingene skal gjøres kjent.