Temaartikler

Servicetjenester til de fagmedisinske foreningene

Sekretariatet ønsker å bidra til at de fagmedisinske foreninger får et best mulig utgangspunkt for sin virksomhet. Vi har nedenfor listet opp flere servicetjenester som foreningene kan benytte seg av.
16. februar 2012

Medlemsregister
Legeforeningen fører medlemsregisteret for de fagmedisinske foreninger. Medlemsopplysninger oppdateres når sekretariatet får melding om dette (f. eks spesialitet, arbeidssted, stilling, inn- og utmelding). Ved henvendelse til medlem@legeforeningen.no kan foreningene få en oversikt over sine medlemmer. Hvert kvartal sender registeret ut en oversikt over antall medlemmer fordelt på medlemskategori, kjønn, aldersgrupper, lokalforening, yrkesforening med mer.  For spørsmål om dette ta kontakt med medlem@legeforeningen.no

Kontingent/tilskudd
Krav om innbetaling av kontingent for 1. halvår sendes ut i slutten av januar, mens kontingent for 2. halvår sendes ut i juni. Sekretariatet følger opp innbetalingene og sender ut purringer ved manglende innbetaling. Legeforeningen kan sende ut krav om innbetaling av kontingent til assosierte medlemmer i de fagmedisinske foreninger. Slik fakturering skjer på grunnlag av opplysningene i legeregisteret. Tilskudd til de fagmedisinske foreninger overføres med 1/3 den 1.3, 1.6 og 1.9 hvert år. Dersom det er behov for det, kan deler av tilskuddet utbetales tidligere.

Har du spørsmål om kontingent, kontakt Britt Ingebretsen, tlf 23 10 92 17
medlem@legeforeningen.no

Har du spørsmål om overføring av kontingentmidler, kontakt Martina Hannås, tlf 23 10 92 08 
martina.hannas@legeforeningen.no

E-postutsendelser og Medlemsbrev
En del foreninger ønsker å sende ut e-post til sine medlemmer. Dette kan alle som sitter i et styre gjøre direkte via www.legeforeningen.no

Noen leger har ikke oppgitt e-postadresse, og disse vil du få oversikt over etter du har sendt en e-post. Sekretariatet kan være behjelpelig med å sende ut brev per post. Send dette til posten@legeforeningen.no

Om du ønsker å sende ut større informasjonmengder som ikke skal være tilgjengelig for andre enn dine medlemmer kan medlemsbrev være aktuelt. Da mottar medlemmene et e-postvarsel og kan logge seg inn på www.legeforeningen.no for å se informasjonen og laste ned vedlegg. For utsendelse av medlemsbrev kontakt informasjon@legeforeningen.no.

Design brosjyrer
Sekretariatet bistår med råd og veiledning i forbindelse med design og oppsett på brosjyrer/veiledere/ PowerPoint-presentasjoner m.m.

Kontakt informasjonsseksjonen  informasjon@legeforeningen.no

Hustrykkeri
Legeforeningen har hustrykkeri med stor kapasitet på sort/hvitt-kopiering og kopierer også i farger. Hustrykkeriet sørger for kopiering, konvoluttering/-pakking, adressering, frankering og utsendelse. (A-post eller B-post). I etterkant sendes faktura for porto og papir/konvolutter  til oppdragsgiver. Selve arbeidet med utsendelsen faktureres ikke.

Kontakt tlf 23 10 90 74
posten@legeforeningen.no

Arkiv / fjernarkiv
Legeforeningen har et fjernarkiv der foreningen har mulighet for å sette vekk gamle styreprotokoller, regnskapsbilag osv. Det forutsettes at papirene som skal arkiveres er merket med foreningens navn og sortert. Foreløpig er tilbud om elektronisk arkivering av styresaker og møtereferat mv. for foreningene ikke kommet på plass.
Kontakt arkivet, tlf 23 10 90 88
arkiv@legeforeningen.no

Møterom i Legenes hus
Sekretariatet erfarer at flere og flere ønsker å holde sine møter i Legenes hus. Sentral plassering og gode kommunikasjonsmuligheter, er noe av forklaringen. Utlån av møterom er i utgangspunktet gratis, men ved større møter vil låntaker måtte betale for evt merkostnader arrangementet påfører Legeforeningen (f.eks ekstra vakthold, rengjøring, utplassering av bord/stoler og rydding).
For bestilling av møterom, kontakt 23 10 90 00
sentralbord@legeforeningen.no

Bespisning på møter
Mat må bestilles senest kl 12 dagen før møtet. Det kan bestilles smørbrød, fruktfat. varm mat og mineralvann/kaffe.  All mat serveres i kantinen, Bjærget. Bordene merkes med møtets navn. Faktura sendes ut i etterkant av møtet.

For matbestilling, ta kontakt med sentralbordet: tlf 23 10 90 00
sentralbord@legeforeningen.no

Kontorplasser
I 4. etasje i Legenes hus er det tilrettelagt tre kontorplasser som kan benyttes av de fagmedisinske foreninger. Besøkskort til Legenes hus fås i sentralbordet.

Trådløst nettverk i Legenes hus
Nettverkskode fås ved henvendelse i resepsjonen.

Kursarrangement
Legeforeningen har inngått samarbeid med profesjonelle kurs- og kongressarrangører ved større arrangementer.
Disse er:
Gyro Conference
Telefon 22 92 62 00 eller 61 28 73 20  www.gyro.no eller www.tsforum.no

Congress-Conference AS
Telefon 22 56 19 30  www.congrex.no

Heitmann Arrangement AS
Sissel Antonsen
Telefon 23 10 24 77

Har du spørsmål, kontakt, Britt Ingebretsen tlf 23 10 92 17
medlem@legeforeningen.no

Rammeavtale DNB
Legeforeningen har en rammeavtale med DNB ASA for levering av banktjenester. Avtalen er ikke forpliktende for de fagmedisinske foreninger, men vi anbefaler likevel at eventuelle nye konti opprettes i DNB. Sekretariatet har en stor kontaktflate i banken. Med større volum kan det også være lettere å oppnå bedre rentebetingelser.
Legeforeningen sender ut kontingentkrav til assosierte medlemmer i de fagmedisinske foreningene. Det kreves at det opprettes OCR-avtale på de konti som skal benyttes til dette.

For oppretting av OCR-avtale, kontakt Martina Hannås Tlf 23 10 92 08
martina.hannas@legeforeningen.no

Nettsider
De fagmedisinske foreninger får tilbud om etablering og design av nettsider. Det tilbys én publiseringsløsning som dekker de generelle behovene. Løsningen videreutvikles ut fra det samlede behovet. Bruk av publiseringsløsning og serverplass er gratis. Informasjonsseksjonen tilbyr brukerstøtte til drift, struktur og innhold, og det gis brukerstøtte på telefon og e-post. Det gis også bistand med publisering av faglig innhold, som f.eks. store veiledere med bilder, illustrasjoner osv. Med jevne mellomrom arrangeres kurs for nettredaktører.
 
Kontakt informasjon@legeforeningen.no

Pressekontakt og rådgivning til leger i mediespørsmål
Sekretariatet yter bistand til å utarbeide og sende ut pressemeldinger og med å bearbeide og vurdere pressestoff ifm store arrangementer som årsmøter, seminar og kongresser i regi av de fagmedisinske foreningene. Sekretariatet har også utarbeidet et hefte med råd og tips i forbindelse med mediekontakt som heter ”Legen og pressen”. Dette ligger ute på foreningens nettside.

Kontakt informasjonsseksjonen tlf 23 10 91 71/72/73/74
informasjon@legeforeningen.no

Saker til Tidsskriftet og nettsiden
På Legeforeningens nettside og i Tidsskriftets seksjon ”Aktuelt i foreningen” er intensjonen å speile foreningens mange aktiviteter. Det er derfor ønskelig å få innspill på aktuelle saker, konferanser o.l. i regi av de fagmedisinske foreninger som kan egne seg til dette formålet.

Innspill kan sendes til informasjon@legeforeningen.no

Profilmal
Fra 1. januar 2008 er det innført ny kommunikasjonsprofil for Legeforeningen. De ulike organisasjonsleddene kan laste ned sin logo og maler for Word og Powerpoint fra nettet. Brukernavn og passord er tidligere oversendt på e-post.
Kontakt informasjon@legeforeningen.no for tilgang til passord.