Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Unngå å sykemelde dersom det er mulig å opprettholde yrkesrettet aktivitet når helsen er svekket.

11. JUNI 2019

Begrunnelse: Å være i arbeid er ofte helsefremmende. Norske myndigheter ønsker at langt flere bør få muligheten til å stå i jobb med og til tross for et helseproblem. I Norge mottar en betydelig andel av befolkningen i yrkesaktiv alder helserelaterte ytelser for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Internasjonale studier viser at å være borte fra yrkeslivet ofte gir negative helsekonsekvenser. Det blir derfor viktig for helsearbeidere å kartlegge om det er mulig å opprettholde arbeid til tross for at helsen er svekket. Er det mulig å tilrettelegge slik at yrkesrettet aktivitet kan opprettholdes- helt eller delvis?

Referanser:

  • https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arbeid-og-helse-et-tettere-samvirke
  • https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/politikertaler/hab-og-rehab.pdf