Norsk forening for geriatri

Unngå bruk av statiner som primærprofylakse hos eldre uten at det er gjort en individuell vurdering av nytte og risiko

4. JULI 2018
Lege måler blodtrykk
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Pågående statinbehandling bør avsluttes ved sykdom som reduserer forventet nytte av behandlingen, som alvorlig kreftsykdom, underernæring, organsvikt eller moderat/alvorlig demens.

Statiner anbefales som sekundærprofylakse hos eldre som hos yngre, med mindre helsetilstanden eller leveutsiktene er betydelig svekket. 

Behandling med statiner hos eldre over 75 år er vist å gi tilsvarende reduksjon i kardiovaskulær sykelighet som hos yngre, og i sekundærforebygging er det både vist reduksjon i kardiovaskulære hendelser og dødelighet. I primærforebygging er det få studier på denne aldersgruppen, og eksisterende data viser tilsvarende reduksjon i hendelser, men ikke sikker effekt på dødelighet. I randomiserte studier og metaanalyser er det ikke rapportert særlig forekomst av alvorlige bivirkninger, men observasjonsstudier viser noe høyere forekomst av gastrointestinale bivirkninger og muskelsmerter. Risikoen for bivirkninger er høyere ved lav kroppsvekt, hos kvinner, ved alder over 80 år, på høyere doser, ved samtidig forekomst av andre sykdommer og ved polyfarmasi.

Vi anbefaler oppstart og kontinuering av statinbehandling hos eldre (over 75 år) med kjent hjerte- og karsykdom på linje med yngre med mindre helsetilstanden eller leveutsiktene er betydelig svekket. Primærforebygging hos eldre bør bare gis etter individuell klinisk vurdering av nytte og risiko, der man særlig vektlegger hvorvidt det foreligger andre vesentlige sykdommer og stor grad av polyfarmasi. Statinbehandling bør avsluttes ved sykdom som reduserer forventet nytte av statinbehandling, for eksempel alvorlig kreftsykdom, underernæring, organsvikt og demens.

Referanser:

  • Afilalo J, Duque G, Steele R, Jukema JW, de Craen AJ, Eisenberg MJ. Statins for secondary prevention in elderly patients: a hierarchical bayesian meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2008 Jan 1;51(1):37-45. doi: 10.1016/j.jacc.2007.06.063.
  • Kristjansson SR, Wyller TB. Avslutning av forebyggende legemiddelbruk hos eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 17(130):1727-28.
  • Savarese G, Gotto AM, Paolillo S, D'Amore C, Losco T, Musella F, et al. Benefits of statins in elderly subjects without established cardiovascular disease: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2013 Dec 3;62(22):2090-9. doi: 10.1016/j.jacc.2013.07.069.
  • Helsedirektoratet. Forebygging av hjerte- og karsykdom. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom
  • Klemsdal TO, Gjelsvik B, Elling I, Johansen S, Kjeldsen SE, Kristensen Ø, et al. Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Tidsskr Nor Laegeforening 2017 Aug 23;137(16):