Norsk gynekologisk forening

Unngå ultralydundersøkelser av gravide utover rutineultralyd dersom det ikke foreligger medisinsk indikasjon.

13. JUNI 2019

Begrunnelse: I henhold til Helsedirektoratets anbefalinger for svangerskapsomsorgen i Norge anbefales tilbud om rutineultralyd til alle gravide i svangerskapsuke uke 17-19.  For øvrig anbefales ultralydundersøkelser på medisinske indikasjoner. Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen utover dette er ikke å regne som god klinisk praksis og er derfor heller ikke refusjonsberettiget.

Referanser:

  • http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Ultralydundersokelser-i-den-alminnelige-svangerskapsomsorgen/
  •     https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/267/Veiledende-retningslinjer-for-bruk-av-ultralyd-i-svangerskapet-IS-23-2004.pdf