Norges Farmaceutiske Forening

Unngå å ekspedere større mengder legemidler enn det som forventes brukt.

9. NOVEMBER 2020

Begrunnelse: 

For å unngå overforbruk av legemidler og/eller at legemidler blir stående ubrukt og må kasseres, bør man unngå å ekspedere større mengde legemidler enn det som forventes brukt uavhengig om det er på hvit eller blå resept.


Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 7 Forskrivning og utlevering fra apotek og bandasjist, 2.ledd: "Det må likevel ikke utleveres produkter for mer enn tre måneders forbruk om gangen. Ved lengre utenlandsopphold kan det likevel utleveres produkter for inntil ett års forbruk om gangen."

Minste pakning/ én måneds forbruk e.l. bør vurderes ved oppstart av behandlingen, dersom det er usikkert hvor lenge behandlingen skal foregå. Ved oppstart av ny langtidsbehandling kan det, dersom pasient og foreskrivende lege finner det formålstjenlig, relativt raskt oppstå endringer i dose, formulering eller legemiddel.

Referanser: 

  • Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften), § 7, 2. ledd. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814?q=bl%C3%A5reseptforskriften