Alle kurs
ID. 31738

Grunnkurs A del 1 OBL - Nettkurs

Informasjon

Læringsmål grunnkurs A del 1

Legevakt

 • Kjenne legevaktens hovedoppgaver
 • Kjenne lover og regler som definerer legevaktarbeid
 • Kjenne ulike måter å organisere legevakten på
 • Kjenne endringene i organiseringen av legevakter i Norge
 • Ha kjennskap til noen særtrekk og utfordringer ved legevaktarbeid

HELFO Modul 1

 • Kjenne til HELFOs ansvarsområder
 • Kunne finne ut når legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell kan skrives direkte på blå resept
 • Kjenne regelverket for når det kan søkes om individuell stønad, og hvem som kan søke
 • Utarbeide gode erklæringer og henvisninger mot andre stønadsområder som kan utløse refusjon fra HELFO

HELFO Modul 2

 • Forstå regelverket rundt refusjon og direkte oppgjør
 • Vilkår for refusjonsrett
 • Regelverk ved bruk av vikar
 • Krav til veiledet tjeneste
 • Vilkår for bruk av studenter i allmennpraksis
 • Vilkår for bruk av hjelpepersonell i allmennpraksis
 • Ha mer kunnskap om takstsystemet
 • Oppbygningen av takstsystemet
 • Ha fått bedre kunnskap om noen av takstene

Regelverket og fastlegekontoret Modul 1

 • Angi hvilke fem nivå av regelverk som regulerer fastlegeordningen
 • Angi hvilke lover, forskrifter og avtaler som er sentrale
 • Begrunne hvorfor så mye av fastlegeordningen reguleres av avtaler
 • Angi hvilken del av fastlegevirksomheten som reguleres av fastlegeforskriften
 • Være klar over hva Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, "Normaltariffen" regulerer
 • Beskrive hva som reguleres av rammeavtalen
 • Være kjent med at statsavtalen regulerer økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen:
 • Være kjent med at særavtalen gjelder ansatte leger i kommunale og interkommunale virksomheter
 • Være kjent med at legen må inngå en individuell avtale med kommunen før oppstart av fastlegepraksis
 • Kjenne til at det finnes en rekke avtaler som legen inngår som del av fastlegedriften

Regelverket og fastlegekontoret Modul 2

 • Beskrive hvordan kjøp og salg av praksis reguleres
 • Beskrive hva en deleliste er
 • Angi hva er en gruppepraksisavtale er
 • Kjenne til gravide legers rett til fritak fra legevakt
 • Kjenne til Legeforeningens standardavtale for vikariat i fastlegepraksis
 • Angi regler for vikaravtaler
 • Kunne lage avtaler