Alle kurs
ID. 31517

Legen og barnevern - Nettkurs

Informasjon

Etter endt kurs skal du: Modul 1

 • Beskrive ulike typer av omsorgssvikt
 • Beskrive risikofaktorer for omsorgssvikt hos barna og hos foreldrene
 • Utrede barn der man mistenker omsorgssvikt
 • Beskrive kjennetegn på omsorgssvikt hos barnet
 • Gjennomføre klinisk undersøkelse når du mistenker omsorgssvikt
 • Observere relasjonen mellom foreldre og barn
 • Stille foreldre/barnet/ungdommen direkte spørsmål om hvordan barnet har det
 • Skrive journal etter utredning av omsorgssvikt
 • Bli tryggere på å snakke med foreldrene om din bekymring
 • Beskrive mulige konsekvenser av omsorgssvikt
 • Handle ut fra din bekymring, for eksempel rådføre deg med barneverntjenesten

Modul 2

 • Være kjent med legens forpliktelse til å melde bekymring
 • Håndtere redsel for å miste tillit fra foreldrene hvis du melder
 • Kunne ta kontakt med lokal barnevernvakt eller Alarmtelefonen når det er nødvendig
 • Kunne handle forsvarlig ut fra ulike grader av bekymring
 • Gjøre rede for hvordan opplysningsplikten til barnevernet kan gå foran taushetsplikten ved at legen etter bestemmelser i helsepersonelloven og barnevernloven plikter å melde fra til barnevernet
 • Kunne skrive en detaljert bekymringsmelding til barneverntjenesten

Modul 3

 • Beskrive barneverntjenestens oppgaver i henhold til barnevernloven
 • Beskrive saksgangen i barnevernssaker
 • Beskrive hvordan fastlegen/legen kan bidra underveis i barnevernets arbeid (Med dokumentasjon, som ressurs i ansvarsgruppemøter, nettverksmøter etc, som kunnskapsressurs)
 • Angi hvilken tilbakemelding og informasjon legen kan forvente å få fra barnevernet om saken
 • Angi hva legen kan gjøre hvis familien bytter lege/fastlege eller flytter til en annen kommune og han/hun er bekymret for barnets omsorgssituasjon