Program for Trygdemedisinske utfordringer (31683)

Onsdag 8. mars

09.00 Er arbeid alltid en vesignelse?

Lars Fr. H. Svendsen, prof. i filosofi, UiB og medarbeider i tenketanken Civita

Arbeidsavklaringspenger

10.00 Når det er best å være syk, blir vi sykere enn nødvendig (inkl. kommentarer, spørsmål, diskusjon).

Seniorforsker Simen Markussen, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

11.00 Hvordan fungerer AAP som ytelse og ordning? (inkl. kommentarer, spørsmål, diskusjon)

Seniorforsker Solveig Ose, SINTEF Teknologi og samfunn

12.00 Lunsj.

Lettere psykiske lidelser og arbeidsuførhet

13.00 Pisk og gulerot - NAVs rolle.

Direktør Hilde Høynes, NAV Aust-Agder

13.45 Erfaringer fra Arendal kommune: Innsatsteam psykisk helse; Mestring og Feedback gir gode resultater

Liv H. Skjæveland, Hrønn Steingrimsdottir, Psykisk helse og rusarbeid voksne, Arendal kommune

14.30 Kommentarer, spørsmål, diskusjon til foregående to foredrag.
14.45 Pause.
15.00 Kognitiv terapi og hjelp til jobbmestring ved angst og depresjon (inkl. kommentarer, spørsmål,

diskusjon). Psykologspesialist Ragne G. H. Gjengedal, Polikl Raskere tilbake, Vinderen DPS

Torsdag 9. mars

Rådgivende legers skjønnsutøvelse

08.30 Skjønnsutøvelse - teoretisk tilnærming.

Avd.direktør Ingar Heum, NAV Buskerud

10.15 Pause.
10.30 Hva kreves av en erklæring for at rådgivende lege skal få nødvendige opplysninger for å utøve et

forsvarlig skjønn? Rådgivende overlege Njål Flem Mæland, NAV Sør-Trøndelag

11.15 Plenumsdiskusjon om rådgivende legers skjønnsutøvelse.
12.00 Lunsj.

Kroniske utmattelsestilstander

13.00 CFS/ME - utelukkelsesdiagnose, men hvor ofte finner vi likevel bakenforliggende årsak?

Nevrolog, overlege Jone Furlund Owe, Haukeland universitetssykehus

13.45 Pause.
14.00 Synspunkter på årsakssammenhenger, utredning, rådgivning og oppfølging av pasienter med

utmattelsesproblematikk. Lege Paul Kavli

14.45 Hva er Lightening Process (LP)?

Live Landmark, LP-pedagog, utannelse innenfor bl.a. pedagotikk, organisasjonspsykologi og kognitiv terapi

15.30 Kommentarer, spørsmål til foregående to foredrag.
16.00 Pause.
16.15 Oppsummering, kommentarer, avslutning.