Alle kurs
ID. 31701

Regelverket og fastlegekontoret - Nettkurs

Informasjon

Modul 1

Rammene for fastlegeordningen

 • Angi hvilke fem nivå av regelverk som regulerer fastlegeordningen
 • Angi hvilke lover, forskrifter og avtaler som er sentrale
 • Begrunne hvorfor så mye av fastlegeordningen reguleres av avtaler

Fastlegeforskriften

 • Angi hvilken del av fastlegevirksomheten som reguleres av fastlegeforskriften
 • Angi hva som er kommunens og hva som er legens ansvar
 • Angi hva som gir rett til fritak fra legevakt
 • Angi når legen har rett til å flytte en pasient fra listen
 • Angi hva som er minimal og maksimal listestørrelse

Normaltariffen

 • Være klar over hva Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, "Normaltariffen" regulerer
 • Vite at forskriften forhandles og endres hvert år
 • Være klar over at summer til blant annet utdanningsfondene og SOP avsettes her
 • Kjenne til normaltariffens kommentarutgave og kunne benytte denne som verktøy i hverdagen

Rammeavtalen

 • Beskrive hva som reguleres av rammeavtalen
 • Angi hva som er henholdsvis kommunens og legens oppgaver og plikter

Statsavtalen

 • Være kjent med at statsavtalen regulerer økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen: ◦Angi hvordan basistilskuddet beregnes
 • Angi når en lukket pasientliste åpnes igjen
 • Angi på hvilket grunnlag fastleger kan kreve honorar
 • Angi hvilke minstekrav som stilles til IKT-systemer på legekontor

Særavtalen

Være kjent med at særavtalen gjelder ansatte leger i kommunale og interkommunale virksomheter

 • Angi hvordan særavtalen gir fritak fra arbeidsmiljøloven
 • Vite at vaktbelastning og vaktlengde reguleres i særavtalen
 • At lønn og praksiskompensasjon reguleres i særavtalen

Lokale avtaler

 • Være kjent med at legen må inngå en individuell avtale med kommunen før oppstart av fastlegepraksis
 • Være kjent med at lokale avtaler mellom fastlegen og kommunen i hovedsak skal følge i hovedsak skal følge rammeavtalen, men at man på enkelte områder kan avtale andre betingelser

Egne avtaler

 • Kjenne til at det finnes en rekke avtaler som legen inngår som del av fastlegedriften

Modul 2

Kjøp og salg av praksis

 • Beskrive hvordan kjøp og salg av praksis reguleres ◦Hvilken avtale regulerer kjøp og salg
 • Hvem har ansvar for å utlyse fastlegehjemler
 • Hvilke hjelpemidler ved kjøp og salg av praksis ligger hos legeforeningen.no
 • Hvilken funksjon har Nasjonal nemnd for praksisoverdragelser

Avtaler om deleliste

 • Å kunne angi: ◦Hva er en deleliste
 • Hvem har rett til deleliste
 • Hva er Legeforeningens mønsteravtale for deleliste

Avtaler om gruppepraksis

 • Angi hva er en gruppepraksisavtale er

Svangerskap

 • Kjenne til gravide legers rett til fritak fra legevakt
 • Kunne angi hvilken forskrift som regulerer dette

Vikaravtaler

 • Kjenne til Legeforeningens standardavtale for vikariat i fastlegepraksis
 • Angi regler for vikaravtaler ◦Hvilke rettigheter har vikarer ved sykdom
 • Hvem har ansvar for å skaffe vikar hvis vikaren er syk

Avtaleinngåelse

 • Kunne lage avtaler
 • Være kjent med hvilke punkter som bør inn i alle avtaler
 • Vite at avtaler er bindende og at avtalebrudd kan medføre erstatningsansvar