Alder- og sykehjemsmedisin 4: Alderspsykiatri og sosiologi (31334)

Dato: 2-4. okt 2017
Sted: OUS - Aker
Adresse: Trondheimsvn 235
0514, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 02.08.2017
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 20
Maks antall deltakere 50
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet i Oslo

Priser

Lege: 4 300,-
Ikke lege: 8 600,-

Målgruppe

Primær målgruppe er leger som skal opparbeide kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin, men kurset vil være relevant for allmennleger og andre som arbeider med pasienter som er eldre og skrøpelige.

Læringsmål

Ha kunnskap om normal psykologisk og sosial aldring. Ved normale livshendelser skal legen kunne skille mellom normalt reaksjonsmønster og depresjon.

Innhold

Systemarbeid:

Sosiologi:

Sykdomslære:

Arbeidsmåter

Deltagerne oppfordres til å sende inn kasuistikker i forkant til bruk i undervisningen.

Kurslitteratur

Alderspsykiatri i praksis. Knut Engedal og Vigdis D. Berentsen. Forlag: Aldring og helse 2008

Presentasjon av forelesere

Kursledelse/komite:

Leder:

• Senter for fagutvikling og forskning har fra tidligere et etablert samarbeid med ulike sykehusspesialister og fastleger i en referansegruppe for kursutvikling. Medlemmer i denne gruppen er:

Kurskomite

Siri Schøyen Seterelv (Kursleder)

Godkjenninger

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 20 t

Program for Alder- og sykehjemsmedisin 4: Alderspsykiatri og sosiologi (31334)

Mandag 2. oktober

08.30 Registrering
09.00 Hjernens aldring og kognitive forandringer
09.40 Depresjon hos eldre
10.10 Behandling av depresjon hos eldre, hva nytter?
10.50 Depresjonsbehandling hos pasienter med demenssykdom
11.10 Diagnostisk verktøy ved utredning og oppfølging av eldre med depresjon i primærhelsetjenesten
11.55 Lunsj
12.55 Psykoselidelser med debut i eldre år
13.25 Psykoselidelser, den gamle kroniker
14.25 Miljøtiltak for pasienter med psykoselidelser
14.25 Bruk av psykofarmaka hos eldre, hva skal vi velge og hva bør vi unngå?
15.10 Hvordan skille tristhet og sorg fra depresjon ved normale livshendelser?
15.30 En verdig alderdom i et godt bomiljøet
16.00 Slutt

Tirsdag 3. oktober

08.30 Utredning av angst- og tvangslidelser
09.00 Medikamentell behandling av angst- og tvangslidelser
09.40 Kognitiv terapi, kan det være nyttig i alderdommen?
10.05 Miljøtiltak ved tvangslidelser
10.40 Bruk av vanedannede medisiner i behandling av eldre
11.25 Normalt søvnmønster i eldre år
11.45 Lunsj
12.45 Søvnforstyrrelser, diagnostikk og behandling.
13.30 Pillemisbruk i eldre år, er det et problem?
14.05 Alkoholmisbruk hos eldre
15.00 Vold og overgrep mot eldre
15.45 Slutt

Onsdag 4. oktober

08.30 Diagnostikk av demenssykdommene
09.25 Delir, diagnostikk og behandling
10.15 Skjerming og andre miljøtiltak ved demenssykdom.
11.10 Medikamentbehandling av APSD (atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens)
11.55 Lunsj
12.55 Utredning av demens i primærhelsetjenesten, hvordan gjør vi det?
13.45 Demens, hvem skal vi henvise til spesialist?
14.05 Samtykkekompetanse
15.00 Bruk av tvang – pbrl § 4 a
15.30 Vergemål
16.00 Slutt