Alle kurs
ID. 30264

Fordøyelse og tarm 1 - Nettkurs for allmennleger

Informasjon

Reflukssykdom:

 • Definere reflukssykdom
 • Forklare patogenesen for reflukssykdom
 • Gjenkjenne typiske og atypiske symptomer ved reflukssykdom -Bruke GerdQ skjema med en pasient
 • Velge ut pasienter som skal utredes med gastroskopi, manometri og/eller pH-måling
 • Informere pasienter om alternativer i korttids- og langtidsbehandling av reflukssykdom
 • Vurdere behov for endoskopiske kontroller hos pasienter med og uten Barrett’s øsofagus

Funksjonell dyspepsi:

 • Skille mellom dyspepsi, non-ulcus dyspepsi og funksjonell dyspepsi
 • Beskrive forekomst av funksjonell dyspepsi
 • Gjøre rede for hvordan viktige patofysiologiske mekanismer leder til symptomer
 • Anbefale utredning for en pasient med dyspepsi
 • Velge en hensiktsmessig behandlingsstrategi for en pasient med dyspepsi

Irritabel tarm:

 • Definere IBS
 • Beskrive forekomst
 • Identifisere typiske symptomer ved IBS
 • Beskrive årsaksfaktorer ved IBS
 • Gjennomføre adekvat anamnese
 • Foreslå relevante supplerende undersøkelser
 • Stille diagnosen IBS og kunne identifisere relevante differensialdiagnoser
 • Foreslå trygg og effektiv generell og spesifikk behandling

Inflammatorisk tarmsykdom:

 • Kjenne forekomsten av IBD
 • Kunne angi årsaker til IBD
 • Kunne utrede ved mistanke om IBD
 • Kunne redegjøre for behandlingsmål ved IBD
 • Kunne angi hovedprinsippene for medikamentell og kirurgisk behandling ved mild, moderat og alvorlig sykdomsaktivitet
 • Kunne beskrive komplikasjoner ved IBD
 • Skjelne mellom ulcerøs kolitt og Crohns sykdom
 • Skjelne mellom mild, moderat og alvorlig sykdomsaktivitet

Kolitter:

 • Definere de tre tilstandene mikroskopisk, iskemisk og pseudomembranøs kolitt
  • Angi forekomst i norsk befolkning
  • Beskrive etiologi
  • Gjenkjenne de vanligste symptomer
  • Anbefale utredning
  • Stille foreløpig diagnose
  • Gi råd om behandling
  • Angi prognose for sykdommen

Ulcussykdom:

 • Definere ulcussykdom
 • Nevne de viktigste årsaker til ulcussykdom
 • Beskrive epidemiologi ved ulcussykdom
 • Beskrive utredning av ulcussykdom
 • Kunne behandle for ulcussykdom
 • Angi mulige komplikasjoner
  • Identifisere risikofaktorer for komplikasjoner ved ulcussykdom
 • Kunne behandle ved komplikasjoner
 • Angi risiko og velge strategi når det gjelder videre håndtering etter akuttsituasjonen hos pasienter som bruker NSAIDS, ASA eller platehemmere

Helicobakter Pylori:

 • Identifisere mikrobiologiske virulensfaktorer ved helicobaktersykdom
 • Beskrive enkel patofysiologi ved helicobaktersykdom
 • Angi sykdommer forårsaket av HP
 • Vurdere om og hvordan en pasient skal testes for HP
 • Vurdere om en pasient skal behandles for HP
 • Velge riktig behandling for en pasient med HP
 • Informere pasienter om HP

Akalasi:

 • Identifisere symptomer på akalasi
 • Stille diagnosen akalasi
 • Utelukke akalasi
 • Angi behandling for pasienter med akalasi