Program for De vanskelige beslutningene - etikk og jus i verktøykassa. Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin (33336)

Torsdag 23. mai

09.30 Registrering.
10.00 Velkommen. Hva er etikk? Fire etiske prinsipper

 i helsetjenesten. Morten Magelssen, forsker

10.30 Ivaretakelse av pasientens autonomi - hva betyr

det etisk og juridisk? Reidun Førde, professor

11.40 Forhåndssamtaler på sykehjem og i allmennpraksis.

Anette Fosse, sykehjemslege/fastlege og forsker ved Uni Research Helse, Reidun Førde

13.00 Lunsj.
14.00 Systematisk drøfting av etiske dilemma.

Gruppearbeid om beslutninger ved livets slutt. Morten Magelssen, Reidun Førde 

15.45 Pause.
16.00 Begrensning av livsforlengende behandling -

etikk, jus og beslutningsprosesser. Reidun Førde

19.00 Middag.

Fredag 24. mai

08.30 Etikkrefleksjon i praksis: etikkrefleksjonsgrupper og

kliniske etikk-komiteer. Morten Magelssen og Ina Rimberg, sykehjemslege, Oslo

09.30 Hva betyr samtykkekompetanse? Verktøy for

vurdering av samtykkekompetanse. Reidar Pedersen, professor

10.45 Tvang mot pasienter som mangler samtykke-

kompetanse. Med kasuistikker og gruppearbeid. Reidar Pedersen, Kjellaug Enoksen, sykehjemslege

12.00 Lunsj.
13.00 Tvang mot pasienter som mangler

samtykkekompetanse forts.

14.15 Hvem skal vi prioritere? Ressursbruk og

prioriteringsdilemmaer i kommunehelsetjenesten. Anne Kari Tolo Heggestad, forsker

15.45 Oppsummering og evaluering.

Morten Magelssen