Alders- og sykehjemsmedisin 3 (32738)

Dato: 21-23. nov 2018
Sted: Scandic Hell Stjørdal
Påmeldingsfrist 04.11.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Trondheim
Epost: kurs.trondheim@legeforeningen.no
Antall kurstimer 20
Maks antall deltakere 50
Kurseier Den norske legeforening Kontor for legers videre- og etterutdanning - Trondheim

Priser

Lege: 4 800,-
Ikke lege: 9 600,-

Målgruppe

Leger som skal opparbeide «Kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin». Leger i videre- og etterutdanning i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsmedisin og rehabilitering, samfunnsmedisin og nevrologi.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne:

• ha kunnskap om den normale aldringsprosessen og forhold som bidrar til sarcopeni og osteoporose.

• kunne utrede og behandle både akutt og kronisk funksjonssvikt inkludert fall og vurdere fallrisiko og legge plan for oppfølging.

• kunne utrede kompresjonsbrudd, ha kjennskap til behandlingsmetoder ved brudd i over- og underekstremiteter og ta del i behandling og oppfølging av pasienter med brudd.

• kunne diagnostiser cataract og i samarbeid med øyelege diagnostisere og følge opp glaucom, maculadegenerasjon og andre tilstander som gir synstap.

• kunne utrede og behandle nevrologiske og reumatiske sykdommer og i samarbeid med spesialist følge opp pasientene.

• kjenne prinsippene for behandling av ulike smertetilstander.

• kunne utrede svimmelhet og hørseltap samt være kjent med tilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten.

• være kjent med nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

• ha kunnskap om tverrfaglig rehabilitering i primærhelsetjenesten, både ved akutte og kroniske tilstander.

Kurslitteratur

Geriatri. Torgeir Bruun Wyller 2015

Metodebok for sykehjemsleger. www.sykehjemshandboka.no Bergen kommune

Andre opplysninger

Det kan sendes inn kasuistikker til kursleder i forkant av kurset for gjennomgang i plenum.

Kurskomite

Ragnhild Holmberg Aunsmo (Kursleder)
Elizabeth Anna Kimbell
Astrid Elisabeth Bettum Huseby
Lene Marit Ness-Jensen
Lars Erik Eggen
Kjellaug Enoksen

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 20 t, GJELDER EMNE: Alders- og sykehjemsmedisin
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 20 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 20 t, GJELDER EMNE: Alders- og sykehjemsmedisin
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 20 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 20 t

Program for Alders- og sykehjemsmedisin 3 (32738)

Onsdag 21. november

Generelle problemstillinger

10.00 Skrøpelighet (frailty) og sarkopeni hos eldre.
Ingvild Tina Saltvedt
10.50 Fall og falltendens, utredning i primærhelsetjenesten.
Pernille Thingstad
Randi Granbo
11.55 Pause
12.10 Akutt funksjonssvikt og kronisk funksjonssvikt, utredning, behandling og oppfølging.
Elizabeth Anna Kimbell
Christian Myrstad
13.00 Lunsj
13.55 Parkinsons sykdom, utredning og behandling
Joakim Goberg Jørgensen
14.40 Epilepsi, utredning og behandling
Eylert Brodtkorb
15.25 Kaffe
15.40 Ortogeriatrisk pasientforløp
Ingvild Tina Saltvedt

Torsdag 22. november

08.30 Osteoporose, utredning og behandling
Dag-Eirik Sørmo
09.30 Kompresjonsbrudd, diagnostikk og behandling.

Brudd i overekstremitet, behandling og oppfølging.

Brudd i underekstremitet, behandling og oppfølging


Elizabeth Anna Kimbell
10.45 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.
Bent Indredavik
11.30 Lunsj
12.30 Gruppearbeid frakturer
Elizabeth Anna Kimbell
13.00 Cataract, glaucom og maculadegenerasjon, utredning og behandling.

Synstap, synskorrigerende tiltak og hjelpemidler for blinde og svaksynte.


Maria Tjåland Ødegård
14.15 Kaffe
14.30 Rheumatisk sykdom, utredning og behandling, særlige forhold ved bruk av immunosuppressiva

Urinsyregikt, utredning og behandling.

Polymyalgia rheumatica, utredning og behandling


Marthe Halsan Liff
16.00 Smertebehandling
Peder Broen

Fredag 23. november

08.30 Hørseltap, utredning og behandling
Haakon Arnesen
09.15 Svimmelhet, utredning og behandling

Hjelpemidler og andre tiltak for døve og hørselshemmede.

09.45 Pause
10.00 Rehabilitering etter hoftebrudd.

Meråker Kurbad

10.45 Rehabilitering etter hjerneslag

Rehab. Levanger

11.00 Tverrfaglig rehabilitering

Tverrfaglig rehabilitering ved akutte og kroniske tilstander, vurdering av rehabiliteringspotensial.

11.30 Lunsj
12.30 Tverrfaglig rehabiliteringsteam

Tverrfaglig rehabiliteringsteam, fysioterapeuten, ergoterapeuten, legen, sykepleieren og omsorgspersonellets plass.

13.15 Organisering av rehabiliteringstilbud for eldre i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Aktuelt lovverk.


Ragnhild Holmberg Aunsmo
14.30 Avslutning, kursevaluering
14.45 Slutt for dagen.