Innføring i statistikk via Internet: Del I (33830)

Dato: 3. feb - 20. apr 2020
Sted: Nettundervisning
Påmeldingsfrist 01.02.2020
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 90
Maks antall deltakere 100
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet i Oslo

Priser

Deltaker: 6 000,-

Målgruppe

Alle norske leger

Læringsmål

Målsettingen med kurset er å gjøre deltagerne fortrolige med statistikkprogrammet SPSS, samt å gi en innføring i statistiske grunnbegreper med forskjellige metoder til analyse av data. Statistikkprogrammet SPSS vil bli brukt i kurset og i øvingsarbeidet. Det vil bli lagt vekt på øvingsarbeid med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.

Innhold

 Innføring i bruk av programpakken SPSS, dataorganisering

  1. Ulike typer data, beskrivende statistikk
  2. Sannsynlighetsregning, binomisk fordeling, normalfordeling
  3. Innføring i hypotesetesting og konfidensintervall. Ett-og to-utvalgs Students t-tester.
  4. Transformasjoner, ikke-parametriske metoder.

Temaoversikt

Tema 1: Innføring i SPSS. Deltagerne vil bli kjent menysystemet i SPSS. Organisering av data enten direkte gjennom programmets regneark eller via import fra filer vil bli gjennomgått. Beregning av avledete variabler (omkodinger) og analyser av undergrupper blir tatt opp. Noen enkle statistiske metoder vil belyse hvordan statistiske analyser gjennomføres i SPSS. Start: 3. februar 2020. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 17. februar 2020.

Tema 2: Ulike typer data, beskrivende statistikk. Ulike datatyper og diskusjon av metodevalg for ulike datatyper blir diskutert. Begreper som reliabilitet og validitet blir gjennomgått. Deretter gis en oversikt over ulike metoder som brukes til å beskrive sentralmål, variasjon og samvariasjon for data. Start: 17. februar 2020. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 2. mars 2020.

Tema 3: Sannsynlighetsregning, noen statistiske fordelinger. En enkel innføring i sannsynlighetsregning blir gitt. Begreper som betinget sannsynlighet og uavhengighet blir diskutert. Bayes lov blir gjennomgått. Sensitivitet og spesifisitet blir gjennomgått. Noen sentrale statistiske fordelinger, som den binomiske og normalfordelingen blir gjennomgått. Start: 2. mars 2020. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 16. mars 2020.

Tema 4: Hypotesetesing, konfidensintervallestimering. Testing og intervallestimering i ett- og to-utvalgssituasjonen. Begrepene hypotesetesting og konfidensintervalltesting blir gjennomgått. Disse begrepene blir spesielt diskutert i relasjon til normalfordelingen. Deretter blir hypotesetesting og konfidensintervallestimering for ett- og to-utvalgssituasjonen diskutert for normalfordelingen (Students ett-og to-utvalgs metoder). Start: 16. mars 2020. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 30. mars 2020.

Tema 5: Transformasjoner, ikke-parametriske metoder. Transformasjoner av ikke-normale variable blir diskutert. Deretter blir metoder for ikke-normal situasjoner omtalt, og ikke-parametriske metoder for ett- og to-utvalgssituasjonen gjennomgått. Start: 30. mars 2020. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 20. april 2020.

Arbeidsmåter

Undervisningsform: Dette kurset er del I av innføringskurset i statistikk over internett. Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av datamaskin, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvingsoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvingsarbeidet blir programpakken SPSS brukt. Denne statistikkpakken (Windows-versjon) kan kjøpes ved kursstart. Kurset er inndelt i 5 temaer: et forkurs i bruk av den statistiske programpakken SPSS, og fire utvalgte temaer fra medisinsk statistikk. Kursdeltagerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. På slutten av hver studieperiode innsendes svar på øvingsoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir tilbakemeldinger på de innleverte øvingsoppgavene, fortrinnsvis i løpet av én uke.

Forutsetninger: Det kreves ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk.

Nødvendig utstyr: Det kreves at man har datamaskin med SPSS installert; kursdeltakere som ikke allerede har tilgang til SPSS kan få kjøpe lisens for Windows-versjonen av programmet til innkjøpspris.

Kurslitteratur

Det er utarbeidet eget kursmateriell som er tilgjengelig på kursets hjemmesider. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvingsarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av lærebøker. Disse er: D.G. Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991. O.O. Aalen: Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2006 eller 2018. Lærebøkene vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, tel. 22 85 30 27 eller http://www.akademika.no.

Kursprøve

Godkjent øvingsarbeid knyttet til kurstemaene utgjør godkjent kursprøve. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til kursledelsen@statinet.no.

Andre opplysninger

De 90 kurstimene fordeler seg som følger: 40 timer til forberedelse (lesing av tekst), 40 timer til oppgaveløsning, 10 timer til etterarbeid etter retting/kommentarer.

 

Kursgodkjenning

Kurset kan etter søknad godkjennes som en del av ph.d. programmene.

Kurskomite

Petter Laake (Kursleder)
Nils Meland

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 90 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 90 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 90 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 90 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 90 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 90 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 90 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 90 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 90 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 90 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 90 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 90 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Patologi: Valgfrie kurs: 90 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 90 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 90 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 90 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Urologi: Valgfrie kurs: 90 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Allergologi: Valgfrie kurs: 90 t