Videregående statistikk via Internet: Levetidsanalyse (33839)

Dato: 3. feb - 20. apr 2020
Sted: Nettundervisning
Påmeldingsfrist 01.02.2020
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 90
Maks antall deltakere 50
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet i Oslo

Priser

Deltaker: 6 000,-

Målgruppe

Alle leger i Norge

Læringsmål

Målsettingen med kurset er å gjøre deltakerne kjent med de sentrale begrepene innen levetidsanalyse, samt å kunne gjennomføre analyse av levetidsdata. I kurset og i øvelsesarbeidet vil statistikkprogrammet SPSS bli brukt. Det vil bli lagt vekt på øvelsesarbeid, med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.

Temaoversikt

Kursbrev 1: Innleding og Kaplan-Meier metoden

 

Kursbrev 2: Cox proporsjonale hasardmodeller

 

Kursbrev 3: Utvidede Cox proporsjonale hasardmodeller

 

Kursbrev 4: Parametriske regresjonsmodeller

 

Kursbrev 5: Levetidsanalyse og studieplanlegging

Arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via internett. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av datamaskin, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvelsesoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvelsesarbeidet blir programpakken SPSS brukt. Kurset er inndelt i 5 utvalgte temaer fra levetidsanalyse. Deltakerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. Umiddelbart etter studieperioden innsendes svar på øvelsesoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir tilbakemeldinger fortrinnsvis i løpet av en uke.

Opptakskriterier

Det kreves at deltakerne har gjennomført et innføringskurs i statistikk, og har kjennskap til statistikkprogrammet SPSS. Det er også et krav at man har datamaskin med SPSS Advanced Statistics (med analysemuligheten ”Survival”) installert.

Kurskomite

Petter Laake (Kursleder)
Nils Meland

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 90 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 90 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 90 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 90 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 90 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 90 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 90 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 90 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 90 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 90 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 90 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 90 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Patologi: Valgfrie kurs: 90 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 90 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 90 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 90 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 90 t
Urologi: Valgfrie kurs: 90 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 90 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 90 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 90 t
Allergologi: Valgfrie kurs: 90 t