Grunnkurs B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere NAV, jus, samhandling. 35 (33468)

Dato: 22-25. sep 2019
Sted: Bardøla Høyfjellshotell
Adresse: Bardølavegen 33
3580, GEILO

NORGE
Praktiske henvendelser: Hedmark legeforening
Maks antall deltakere 70
Kurseier Hedmark legeforening

Priser

Deltaker: 5 000,-

Målgruppe

Allmennleger.

Kurskomite

Ragnhild Dybvig (Kursleder)
Marianne Evenstuen
Audun Nygaard

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske kurs: 25 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 25 t

Program for Grunnkurs B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere NAV, jus, samhandling. 35 (33468)

Søndag 22. september

15.00 Registrering.
16.00 Velkommen til samling på grunnkurs B.

Presentasjonsrunde.

16.15 Arbeids- og velferdsstaten (NAV).

Folketrygdens intensjon om hjelp til selvhjelp og inntektssikringg. Sykemeldingspraksis - diskusjon fra gjennomgåt nettkurs. Kasuistikker som illustrerer utfordrende problemstillinger, aktivitetskrav. Gruppearbeid. 

Elin Gjerstad, fastlege og rådgivende lege NAV

20.00 Middag.

Mandag 23. september

09.00 Arbeids- og velferdsstaten (NAV) forts.

Ung og ufør. Yrkesskade og yrkessykdom. Fravær og ytelser uten sykemelding. Pleie- og omsorgspenger, barselpenger etc. Varig nedsatt arbeidsevne. Skade og sykdom. 

Elin Gjerstad, fastlege og rådgivende lege NAV

12.00 Lunsj og fritid.
15.00 Jus- og sentral helserett.

Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for helsepersonell. Informasjonshåndtering - plikter og rettigheter. Retthjelpsordningen for allmennleger. "Hjelp - jeg har fått en klage". God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil.

Stine Kathrin Tønsaker, JA-avdelingen, Legeforeningen

20.00 Middag.

Tirsdag 24. september

08.30 Samarbeid og samhandling innad i kommunen.

Samhandling/- arbeid om barn og unge i kommunen. Barn i fokus. Samarbeid om skrøpelige pasienter (eldre, psykiatri). Samarbeidspartnere i kommunen rundt eldre paseinter - hjemmesykepleien, sykehjem, psykiatritjeneste i kommunen, akuttplasser i kommunen.

12.30 Lunsj og fritid.
15.30 Allmennlegens roller.

Allmennlegen har mange roller, noen kan være dels motstridende. Hvordan løser man det? 

Gisle Roksund, spes. i allmenn- og samfunnsmedisin

16.15 Etikk i praksis.

Prioritering av fastlegens ressurser. NSAMs 7 teser ("gi mest til de som trenger det mest").

Gisle Roksund, spes. i allmenn- og samfunnsmedisin

17.15 Forsikring- og pensjonsordninger.

Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert svangerskapspermisjon.

Hildegunn Dalland, SOP

20.00 Middag.

Onsdag 25. september

08.00 Samarbeid og samhandling med 2. linjen (vertikalt).

"Den gode henvisning" - Når, hvor, innhold og hastegrad. "Den gode epikrisen". Samhandlingsreformen og lov om helse - omsorgstjenester. Gode pasientforløp - Oppfølging av kroniske pasiente. Felles ansvar, ansvarsfordeling, samhandling og koordinator-rolle.

Anita Husveg, spes. i allmennmedisin

10.15 Kursevaluering og avslutning.