Program for Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell, Sørlandet sykehus HF (33560)

Tirsdag 8. oktober

15.00 Registrering, kaffe og frukt.
15.15 Informasjon og velkommen til kurs. "Bli trygg i akuttmedisinske situasjoner".
15.30 Teamarbeid. Nødnett. Samarbeid med AMK og ambulansetjenesten.
16.00 Pause med kaffe og frukt.
16.15 ABCDE-undersøkelsen. Hva kjennetegner en akutt syk pasient?
16.45 Trene på systematisk undersøkelse av akutt syk pasient. Praktisk trening i smågrupper.
17.15 Pause med varm mat.
17.45 Luftveishåndtering, venepunksjon og intraossøs nål.
18.15 Venekanyle. Øvelse i grupper på 2 som legger inn venekanyle.
18.45 Praktiske ferdigheter. Parallellsesjoner med grupper på 8 som roterer mellom postene.

Onsdag 9. oktober

08.00 Traumer: prinsipper for prehospital håndtering, roller på skadested.
08.25 Primær- og sekundærundersøkelse på traumer.
08.50 Avansert hjerte-lunge-redning (AHLR) og teamarbeid.
09.05 Pause med kaffe og frukt.
09.15 Kauistikk-øvelser. Parallellsesjoner med grupper på 8 som roterer mellom postene.
11.30 Lunsj.
12.15 Plenumsforelesning med diskusjon og refleksjon - "Det akutt syke barnet".
13.00 Kasuistikk-øvelser. Parallellsesjoner med grupper på 8 som roterer mellom postene.
15.15 Evaluering og avslutning.