Program for Høstmøte 2019 - Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (33697)

Torsdag 28. november

Programmet er med forbehold om eventuelle endringer

11.00 ÅPNING
Olav Røise

SESJON 1: FORBEDRINGSUTDANNING FOR LEGER

FORBEDRINGSABEID I NY LIS-UTDANNING

–kan vi styrke samhandlingen mellom tjenestenivåene?

Ordstyrer: Åse Stavland Lexberg

11.15 Hva er Forbedringsutdanning for leger

og fører det til at leger jobber med forbedringsarbeid? Erfaringer etter utdanning av fire kull.

Ida Waal Romuld

11.30 Et FUL prosjekt: Tryggere spinalpunksjon ved UNN, Tromsø
Susanne Gaarden Ingebrigtsen
11.50 Hvilke muligheter har leger til å arbeide med kvalitetsforbedring?

- Resultater fra Legeundersøkelsen.


Ellen Catharina Tveter Deilkås
12.10 Forbedringskompetanse i ny LIS utdanning

Hvordan bygge dette i primær og spesialisttjenesten?


Åse Stavland Lexberg
13.00 Lunsj
14.00 SESJON 2: POSTERPRESENTASJONER

Ordstyrer: Ida Bakke

TEMA: Forbedringsprosjekter i/forskning på:

  • Samhandling
  • Kvalitetsforbedring
  • Pasientsikkerhet
  • Uønskede hendelser
  • kapasitet og ressursutnyttelse
  • Arbeidsmiljø og risiko
  • Kultur, ledelse
16.00 Pause

SESJON 3: LEVELIGE ORGANISASJONER

Ordstyrer: Janecke Thesen

16.30 Å høre til en organisasjon - betydning i praksis
Jørn Tunheim Kippersund
17.00 Spørsmål og diskusjon
17.20 Pause

SESJON 4: ULYKKESKOMMISJONEN FOR HELSEVESENET

– vil den medføre en forskjell for pasientsikkerheten?

Ordstyrer: Olav Røise

17.30 INNLEGG

Pål Iden, Leder UKH, arbeidssted Status for arbeidet 

Tove Hanche-Olsen, General sekretær Norsk Pasientforening 

Lege: Erfaringer med besøk fra/Hva har vi oppnådd med UKH

18.15 Diskusjon
18.30 Pause
18.45 GENERALFORSAMLING 2019 I SPESIALFORENINGEN

1.Åpning av møtet ved leder

2.Godkjenning av innkalling og saksliste

3.Valg av ordstyrer/referent/kontrollør

4.Årsmelding- Årsregnskap 2019

5.Kontingent 2020

6.Budsjett 2020

7.Strategidokument for foreningens arbeid

 8.Saker fra styret

9.Innkomne saker

10.Valg

  1. Eventuelt
19.15 Slutt for idag.
20.00 Middag

Fredag 29. november

SESJON 5: UØNSKEDE HENDELSER/ FORBEDRINGER/LEDELSE AV PASIENTSIKKERHETSARBEID VI SELV HAR OPPLEVD

Ordstyrer Ellen Deilkås

08.30 Fremlegging av en uheldig hendelse eller en forbedring (5-10 min) som er selvopplevd i gruppe

Diskusjon i hver gruppe. Gruppene velger hver en eller to hendelser for presentasjon i plenum

09.15 Presentasjoner og diskusjoner i plenum
10.00 Pause

SESJON 6: HVORDAN LÆRE PÅ TVERS I HELSEVESENET?

Ordstyrer: Eirik Søfteland

10.15 Feil operasjon utført – Årsaksanalyse,

Stig Hartug

10.45 Spørsmål, diskusjon
11.00 Hvordan kan vi bli bedre til å lære PÅ TVERS i Helsevesenet,
Hans Kr. Flaatten
11.20 Spørsmål, diskusjon
11.35 Pause

SESJON 7: PASIENTSIKKERHETSKULTUR OG LEDELSENS KOMPETANSE

Ordstyrer: Ellen Deilkås

11.45 Styrenes kompetanse i pasientsikkerhet – presentasjon av en undersøkelse,
Morten Pytte
12.05 Hvordan vi arbeider med kvalitet og pasientsikkerhet
Stener Kvinnsland
12.20 Hvordan vi arbeider med kvalitet og pasientsikkerhet
Benjamin Stage Storm
12.35 Diskusjon
13.00 Lunsj
14.00 SLUTT OG VEL HJEM!