Program for Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt (33725)

Mandag 16. september

08.45 Kaffe, rundstykker.
09.00 Velkommen. Orientering om kurset. Presentasjonsrunde.

Audun Hammer

09.10 Råd for optimalt utbytte av lokal veiledning for LIS1.

Basert på evaluering. Bjarne Storset

09.25 Legevakt. Avtaler - transport - bakvakt - lønn -

særavtalen - rettigheter. Bjarne Storset

09.35 Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper.

Bjarne Storset

10.10 KKontakt-takster og avgrensning mellom disse.

Sykebesøk kveld. Bjarne Storset

10.35 Takst v/legemiddelgjennomgang - tolk - møter.

Bjarne Storset

10.45 Prosedyretakster.
11.15 Prosedyretakster forts.
12.15 Diabetes - 612 a/b - kroniske alvorlige sykdommer.

Bjarne Storset

13.00 Lunsj.
13.40 Logistikk - smarte tips for kvalitet og effektiv drift.

Bjarne Storset

14.30 Laboratorietakster - EKG - spirometri.

Bjarne Storset

14.35 Helfo-takster - forsikringstakster - etc.

Bjarne Storset

15.00 Legen som selvstendig næringsdrivende. Regelverk

mht regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag. Helge Strømskag

16.00 Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring

i allmennpraksis. Kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring. Goodwill, kommunale avtaler. Fordeling av kostnader. Helge Strømskag

16.50 Evaluering - slutt.

Audun Hammer