Alle kurs
ID. 34119

Nettkurs - Verktøy for sykmeldingsarbeidet for leger

1. aug 2020

Skriv ut

Informasjon

Kurset oppfyller følgende læringsmål :

LM-14 Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.

LM-49 Kunne anerkjenne og anvende pasienters erfaringskompetanse på en slik måte at pasienten selv oppfatter seg verdsatt og respektert.

LM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

LM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

VLM-62 Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og forvalter.

KLK-040 Selvstendig kunne utstede sykmeldinger, resepter og attester for pasienter i kommunehelsetjenesten.