Alle kurs
ID. 34339

NETTKURS - Gjør kloke valg

23. apr 2021

Nettundervisning

Skriv ut

Informasjon

Felles kompetansemål:

06 Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn

08 Kunne drøfte og informere om forebygging av vesentlige livsstilssykdommer med pasient og pårørende.

21 Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse.

27 Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente av forsvarlige og tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (samvalg).

28 Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot hverandre og bli enige om behandling (samvalg).

33 Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

Allmennmedisinske kompetansemål

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

15: Selvstendig kunne prioritere i egen praksis og kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett sted til rett tid.

18: Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.

34: Selvstendig kunne gjennomføre trinnvis utredning med tilpasset bruk av ressurser.

37: Selvstendig kunne reflektere over, tolerere og håndtere usikkerhet i diagnostikk og behandling.

38: Selvstendig kunne bidra til aksept for usikkerhet hos pasienter og pårørende.

65: Selvstendig kunne ta rollen som den medisinske eksperten i primærhelsetjenesten.