LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Mellanmänsklig resonans

11. februar 2020
– Delaktighet skapar engagemang, och aktuell forskning om vårdens arbetssituation lyfter fram att engagemang är en central dimension för att reducera risken för «burnout», skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 2/2020.

Kreftscreening - hva anbefaler legene?

18. desember 2019
– Myndighetene anbefaler screening for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Hva anbefaler legene? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 18/2019.

Legers jobbtilfredshet i endring

07. november 2019
– Helsesystemet er under omorganisering i de fleste land, noe som kan påvirke både legers arbeidssituasjon og jobbtilfredshet, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 16/2019.

Trenger medisinsk pedagogisk praksis en real overhaling?

16. oktober 2019
– En ny guide gir forslag til hvordan en kan optimalisere læringssituasjonen for studenter i praksis og skape trygge, kompetente klinikere, skriver LEFOs stipendiat Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 14/2019.

Legegenerasjoner

19. september 2019
– Et møte med min families fortid gir grunnlag for refleksjoner om legerollen i stadig endring, skriver seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 11/2019.

Den sosiale gradienten på legekontoret

19. september 2019
– Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge. Kan dette skyldes kommunikasjon mellom pasient og lege? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 12/2019.

Legers jobbtilfredshet – utfordringer og muligheter

27. juni 2019
– Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Da kan det bli frustrerende med stadig mer fokus på budsjett og behandlingskvantitet, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Baathe i Tidsskriftets utgave nr. 10/2019.

Hva tenker pasienten om legens helse?

27. mars 2019
– I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 6/2019. I sin kommentaratikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 552) presenterer hun en ny kanadisk studie, og sammenholder den med andre studier som har undersøkt sammenhengen mellom legers helse og jobbtilfredshet og kvaliteten på pasientbehandlingen.

Hvorfor velger mannlige og kvinnelige leger ulike spesialiteter?

26. februar 2019
– Er det for lite oppmerksomhet rundt kjønnsforskjeller i medisinsk utdanning? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 4/2019.

Side 1 av 14