LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Hvordan snu den negative trenden?

15. november 2021
De siste ti årene har norske leger rapportert lavere tilfredshet og økte nivåer av stress og utmattelse.

Kan legers utbrenthet påvirke pasientbehandlingen?

18. oktober 2021
Leger som opplever arbeidsrelatert stress og utbrenthet, rapporterer selv at lege–pasient-kommunikasjonen påvirkes.

Norsk eller engelsk

04. oktober 2021
Norske leger forstår vitenskapelige artikler bedre på norsk enn på engelsk, ifølge en ny studie.

Hvem tar jobben?

31. mai 2021
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin i Norge.

Kirurgers autonomi i arbeidssituasjonen bør undersøkes oftere

09. april 2021
Kirurgers mulighet til å styre sin egen arbeidsdag og fatte selvstendige, kliniske beslutninger er i liten grad undersøkt in situ.

Overlegenes arbeidsforhold og helse i perioden 2010-2019

26. mars 2021
Overleger har relativt høy jobbtilfredshet, god helse og lavt sykefravær, men det er viktig å følge opp og diskutere tendenser til økning av korttidssykefravær samtidig som andelen deltidsarbeid er blitt redusert.

Legerollen – ressurs og risiko

27. januar 2021
Er det grunn til å være opptatt av og bekymret for om legene i Norge tar godt nok vare på seg selv?

Egenomsorg, jobb-hjem balanse og korona

18. januar 2021
Vi trenger en diskusjon innad i profesjonen – og i samfunnet - om at en "god lege" er en lege som også ivaretar egen helse og har en god balanse mellom jobb og fritid.

Økende arbeidsstress hos fastleger fra 2010 til 2019

17. desember 2020
Endringer i fastlegers arbeidssituasjon gjennom de siste årene kan ha betydning for deres opplevelse av økt arbeidsstress.

Side 1 av 16