LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Arbeidsplassen som læringsarena

– Hvordan lærer egentlig leger i spesialisering på jobben? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 643), og peker på behovet for mer forskning som dokumenterer utbytte av læringen opp mot de faglige mål.
3. mai 2016

Artikkelen til Birkeli står på trykk i Tidsskriftets seksjon "Legelivet" nr. 7/2016 og kan leses i fulltekst her.