Arbeidstid og helse henger sammen

– Negative helseeffekter av lange arbeidsuker er dokumentert for flere yrkesgrupper, det gjelder også leger. Men det er stor internasjonal variasjon i legenes arbeidsmønster, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 461).

I artikkelen kommenterer hun bl.a. resultatene av en fersk undersøkelse hos tyske sykehusleger fra 2015. Rosta sammenholder funn som er gjort i flere komparative studier i LEFOs regi, der forskerne har analysert forholdet mellom norske og tyske sykehuslegers arbeidstidsmønster, jobbtilfredshet og selvvurderte helse.

Rostas kommentarartikkel er publisert i Tidsskriftets påskenummer 2016, og kan leses i fulltekst her.