Bidrar styringssystemet til gode prioriteringer?

– I atferdsøkonomien brukes begrepet begrepet "valgarkitektur" som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valgene vi gjør, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 14/2018.

I artikkelen (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1362) presenterer hun en nylig utgitt antologi hvor jurister, samfunnsvitere, leger og filosofer drøfter hvordan ulike styringsordninger virker inn på klinikernes prioriteringer for å kunne gi gode og likeverdige tjenester.

Bringedal har vært medredaktør av boken (Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M (red). Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018).

LEFOs seniorforsker har selv bidratt med et kapittel (Bringedal B, Carlsen B. Kapittel 6: Styring for kvalitet og likebehandling. Norske legers syn på styringsinstrumentenes betydning: 166-187).

Boken er fritt tilgjengelig i fulltekst, og på vår profilside på Facebook (https://www.facebook.com/Legeforskningsinstituttet/).

Berit Bringedals siste kommentarartikkel Bidrar styringssystemet til gode prioriteringer? er publisert i Tidsskriftets seksjon "Legelivet" og er tilgjengelig i fulltekst via lenken.   

Les også anmeldelse av antologien som Berit Bringedal var medredaktør for her: Kristoffersen JE. Grundig og godt. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1661.