LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Brev til redaktøren: J. Telje og R. Førde svarer

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:191.
13. september 2006

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.
Contact us for more information.

Korrespondanseinnlegget i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.