Evaluering i spesialistutdanningen – kan vi lære av Nederland?

– Spesialistutdanningen i Norge er i endring, og forslag til nye læringsmål er ute på høring. Det kan komme nye krav til spesialister i sykehus, noe som blir viktig for både veiledning og supervisjon av legene som er under utdanning. I en slik prosess er det viktig å sikre gode læringsforhold, skriver LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 20/2016.

Birkelis kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1751) er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her.