LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Fler utmattade läkare – vad göra? / More exhausted doctors – what to do?

– Finns det lärdomar att dra från den "burnout-epedemi" som rapporteras hos läkare i USA, spør LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr 8/2018.
16. mai 2018

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 757) presenterer Bååthe blant annet en ny studie (Shanafelt TD, Noseworthy JH. Executive leadership and physician well-being: nine organizational strategies to promote engagement and reduce burnout. Mayo Clin Proc 2017; 92: 129-46) og kommenterer hvordan resultatene kan relateres til pågående forskningsprosjekter ved LEFO, så som IDOQ-studien "Bra for legen – bra for pasienten?".

Fredrik Bååthes kommentarartikkel Fler utmattade läkare – vad göra? fins også i engelskspråklig versjon More exhausted doctors – what to do? og begge kan leses i fulltekst via lenkene.