Google-leger

– Truer internett legenes profesjonelle autonomi? spør LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets sommernummer, hvor han kommenterer hvor fascinerende det har vært å observere nedbyggingen av legenes kunnskapsmonopol de siste 50 årene.

Aasland har selv vært lege siden 1970 og forsket på legeprofesjonen siden 1992. Hans kommentarartikkel står på trykk i seksjonen "Legelivet" (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1132) og kan leses i fulltekst via denne lenken.