Høyeste prioritet

– Det er mange måter å bruke ressurser på. For å prioritere riktig er det viktig å beregne helsegevinsten, men noe mangler i regnestykkene, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 18/2015).

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1675) omtaler Bringedal utredningen som prioriteringsutvalget ledet av Ole Frithjof Norheim, overleverte helse- og omsorgsminister Bent Høie i november i fjor (NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioritering i helsetjenesten). Bringedal peker bl.a. på at spørsmål om nytten av styringssystemet selv – så som alternativkostnadene ved ressursbruken i forvaltningen, eller alternativkostnadene ved endringer i styringsstrukturer og andre reformer – hittil ikke har vært tematisert i kjølvannet av NOU-innstillingen.

Berit Bringedals artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

LEFOs seniorforsker har også tidligere gitt en fyldig analyse av Norheim-utvalgets innstilling, både i en bredt anlagt kommentarartikkel/-anmeldelse i Nytt Norsk Tidsskrift (NNT 2015; 32, nr. 1: 79-87) og i en kronikk i Aftenposten («Verdensmester i skrivebordsprioritering», 2.3.2015).