LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Hva tenker pasienten om legens helse?

– I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 6/2019. I sin kommentaratikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 552) presenterer hun en ny kanadisk studie, og sammenholder den med andre studier som har undersøkt sammenhengen mellom legers helse og jobbtilfredshet og kvaliteten på pasientbehandlingen.
27. mars 2019

Karin Isaksson Røs kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekstversjon her.